Nieruchomości

24 listopada 2020 r.

Pytanie czytelnika sprowadza się w istocie rzeczy do ustalenia, czy prowadzony przez niego najem mieszkania turystom nosi znamiona działalności gospodarczej, która automatycznie powoduje powinność ponoszenia wyższych kosztów podatku od nieruchomości na rzecz gminy.

Gmina pobierze wyższy podatek od mieszkania wynajmowanego turystom24 listopada 2020 r.

Wójt ustalił mi w drodze decyzji wyższy podatek od nieruchomości, twierdząc, że wynajmuję swoje prywatne mieszkanie turystom, a zatem powinienem płacić od tej powierzchni podatek jak od działalności gospodarczej. Tymczasem oferuję mieszkanie tylko na cele prywatne na serwisach typu Booking. Czy jest podstawa, by kwestionować decyzję wójta?

24 listopada 2020 r.

Nowela wprowadzi przepis przejściowy dotyczący parametrów energetycznych budynków mieszkalnych. Chodzi o wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz współczynnik przenikania ciepła U dla przegród, czyli dla ścian, dachów, stropów oraz okien i drzwi.

Resort spełni postulat deweloperów [ANALIZA]24 listopada 2020 r.

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), uchroni deweloperów oraz inwestorów indywidualnych przed koniecznością przeprojektowywania budynków.

22 listopada 2020 r.

Jedną z kwestii wątpliwych stała się regulacja dotycząca obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dla instalacji gazowych.

Czy nowe przepisy prawa budowlanego przyczynią się do uproszczenia procedur?22 listopada 2020 r.

Z zapowiedzi rządu i licznych komentarzy ekspertów odnoszących się do nowelizacji prawa budowlanego można by wywnioskować, że nowe przepisy prawa budowlanego przyczynią się do przyspieszenia i uproszczenia procedur budowlanych. Jak się jednak okazuje niektóre ze znowelizowanych przepisów wywołują wiele sprzecznych interpretacji i wątpliwości praktycznych.

21 listopada 2020 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu albo rozpoznaje skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona.

Jak zaskarżyć sprzeciw od zgłoszenia w Prawie budowlanym21 listopada 2020 r.

Roboty budowlane mogą być co do zasady podjęte i prowadzone na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. W Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przewidziano jednak wyjątki w odniesieniu do robót budowlanych, które niosą za sobą mniejsze ryzyko zagrożenia interesu publicznego i wymagają jedynie dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może jednak w drodze decyzji wnieść sprzeciw od dokonanego zgłoszenia.

21 listopada 2020 r.

Jeśli idzie o umowę o dzieło to przepisy nie wymagają określonej formy dla zawarcia umowy. Może ona być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak również ustnej. Odrębną kwestią pozostaje czy forma ustna będzie optymalna dla stron i zapewni bezpieczeństwo obrotu.

Umowa o roboty budowlane czy umowa o dzieło? 21 listopada 2020 r.

Prawidłowe zakwalifikowanie umowy ma wbrew pozorom wymiar nie tyle doktrynalny co bardzo praktyczny i niesie za sobą określone konsekwencje dla stron umowy. Pamiętać należy, że o kwalifikowaniu rodzaju umowy nie decyduje to jak ją zatytułujemy (nazwiemy) ale jaka jest jej treść – jaki jest przedmiot umowy, obowiązki stron itd. Przy całej masie różnic obu tych rodzajów umów w niniejszym wpisie zwrócę uwagę na te, w mojej ocenie, najistotniejsze (najpraktyczniejsze) dla stron umowy.

18 listopada 2020 r.

Dwie podstawowe czynności podlegające opodatkowaniu VAT to odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Czy gmina musi zapłacić VAT przy zamianie udziałów w nieruchomościach [KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA] 18 listopada 2020 r.

Gmina posiada 1/3 udziałów we współwłasności działki X stanowiącej grunt rolny zabudowany obiektami wzniesionymi 40 lat temu. Z kolei osoba fizyczna jest właścicielem 2/3 udziałów we współwłasności tej działki. Przy nabyciu posiadanych udziałów gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia, nie ponosiła też nakładów. Gmina chce dokonać z osobą fizyczną zamiany posiadanego udziału na udział w innej działce Y. W związku z różnicą wartości udziałów osoba fizyczna dokona dopłaty na rzecz gminy. W wyniku tej transakcji dojdzie do zniesienia współwłasności i gmina będzie miała całkowity udział w działce Y, osoba fizyczna zaś w działce zabudowanej X. Czy w związku z tym gmina będzie obowiązana do zapłaty VAT? Czy gmina powinna wystawić fakturę?

11 listopada 2020 r.

Zapewne więc w podanej sprawie została wydana decyzja przez wójta gminy, w której stwierdzono przejście prawa własności nieruchomości na cele związane z poszerzeniem publicznej drogi gminnej.

Zamiast odszkodowania nieruchomość zamienna, ale tylko za zgodą właściciela wywłaszczonego terenu11 listopada 2020 r.

Nasza gmina zamierza wywłaszczyć kilka nieruchomości pod drogi publiczne. Co do zasady musimy wypłacić odszkodowanie. Ale czy możemy sami zaproponować albo wręcz narzucić właścicielom inne nieruchomości zamiast odszkodowania? Pozwoliłoby to na odciążenie wydatków budżetowych, które uległy zwiększeniu wskutek COVID-19. Może tarcza antykryzysowa reguluje te sytuacje?

11 listopada 2020 r.

Spadek cen mógłby się pojawić, gdyby spadły koszty budowy lub ceny działek. Póki co nic takiego nie nastąpiło, zatem jedyną możliwością na obniżenie stawek przez deweloperów jest obniżenie ich marży, na co firmy są niechętne z oczywistych względów.

Dlaczego mieszkania nie tanieją11 listopada 2020 r.

Marcowy wybuch pandemii koronawirusa zatrzymał trend wzrostowy, ale zapowiadane przez niektórych komentatorów dramatyczne spadki cen się nie pojawiły. Ostatnie miesiące to czas względnej stabilizacji cen z kilkuprocentowymi wahaniami.

7 listopada 2020 r.

Jedną z kilku instytucji zmienionych przez Ustawodawcę stała się kwestia związana z pozwoleniami na budowę ich terminem ważności oraz listą obiektów, na które takie pozwolenia nie będą dłużej wymagane.

Pozwolenie na budowę, zgłoszenie czy zwolnienie z formalności? Jak to jest w nowym prawie budowlanym7 listopada 2020 r.

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. zrewolucjonizowała niektóre etapy procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez ich znaczące uproszczenie i przyspieszenie. Głównym celem tzw. dużej noweli było zmniejszenie liczby dokumentów i procedur, których wymaga się na samym starcie inwestycji.

Polecane

Galerie

Polecane