Nieruchomości

20 marca 2019 r.

Kluczową kwestią, zdaniem SN, było ustalenie początku biegu terminu przedawnienia, na który mogła powoływać się Prokuratoria Generalna.

Odmowa zwrotu rozpoczyna bieg przedawnienia20 marca 2019 r.

Początkiem sprawy było wywłaszczenie nieruchomości będących współwłasnością mieszkańców Krakowa. Decyzja rady narodowej zapadła w 1957 r., a działka miała być przeznaczona pod budowę zakładu opiekuńczego – domu matki i dziecka. Ta inwestycja nigdy nie została zrealizowana. Teren stał pusty przez około 20 lat, w latach 80. zrealizowano zupełnie inną inwestycję – rozbudowę ważnej krakowskiej arterii komunikacyjnej – alei Pokoju.

16 marca 2019 r.

Uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia nie przysługuje, jeżeli w chwili zawarcia umowy dzierżawca wiedział o wadach

Umowy dzierżawy nie da się wypowiedzieć wstecz16 marca 2019 r.

Wydzierżawiłem od spółki teren. Na nim miałem zrealizować inwestycję, tj. budowę obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność usługową, logistyczną etc. Negocjacje trwały prawie dwa lata. W trakcie umowy okazało się, że z obszaru sąsiedniej nieruchomości następowały wycieki szkodliwych substancji. Ponadto część terenu znajdowała się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Te okoliczności uniemożliwiły mi prowadzenie inwestycji. Popadłem w kłopoty finansowe i nie płaciłem czynszu. Wypowiedziałem umowę. Wydzierżawiająca uważa, że nie mogę tego zrobić z dnia na dzień. Czy muszę płacić zaległy czynsz?

15 marca 2019 r.

Do tej pory władze miasta złożyło sprzeciwy do 78 wydanych przez komisję weryfikacyjną decyzji, które przyznają poszkodowanym przez dekret Bieruta lokatorom odszkodowanie lub zadośćuczynienie z kasy miejskiej. Kolejnych 18 decyzji stołeczny ratusz analizuje, ale wygląda na to, że one również zostaną zaskarżone.

Dzika reprywatyzacja w Warszawie: Będzie przełom na linii Ratusz-komisja Patryka Jakiego? 15 marca 2019 r.

Władze stolicy i kierowana przez Patryka Jakiego komisja weryfikacyjna od miesięcy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowań dla lokatorów pokrzywdzonych dziką reprywatyzacją. Za kilka dni po raz pierwszy w sprawie głos zabierze sąd. Tymczasem stołeczny ratusz oferuje PiS trzy drogi wyjścia z prawnego impasu. - To kolejny unik, by nie wypłacać środków lokatorom - odpowiadają politycy partii rządzącej.

14 marca 2019 r.

W sprawie zaistniała specyficzna sytuacja personalna – inwestora i generalnego wykonawcę reprezentowała ta sama osoba

Inwestor odpowie wobec podwykonawcy bez zgłoszenia14 marca 2019 r.

Po zmianie przepisów inwestor odpowiada solidarnie wobec podwykonawców, jeśli zostanie mu na piśmie zgłoszony przedmiot wykonywanych przez nich robót. Okazuje się jednak, że od tej zasady mogą być wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, gdy ta sama osoba jednocześnie reprezentuje i generalnego wykonawcę, i inwestora.

4 marca 2019 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentował nową wersję projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zostaje4 marca 2019 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentował nową wersję projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Dokument uwzględnia wiele uwag różnych podmiotów, które zgłaszały je w trakcie konsultacji. Większość z nich ma jednak charakter redakcyjny.

26 lutego 2019 r.

NIK, powołując się na „doniesienia medialne”, wskazuje, że na uśpionych rachunkach bankowych może znajdować się nawet 10 mld zł. Pieniądze te mogłyby zasilić budżety gmin. Szkopuł w tym, że próba zweryfikowania tej kwoty zakończyła się niepowodzeniem. Ze wszystkich instytucji przepytanych przez kontrolerów – m.in. Narodowego Banku Polskiego czy Krajowej Izby Rozliczeniowej – tylko jedna Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa dysponowała stosownymi danymi. Podała, że na zarządzanych przez nią uśpionych rachunkach znajduje się ok. 24,5 mln zł.

Gminy niechętnie wyciągają ręce po spadki mieszkańców26 lutego 2019 r.

Samorządy nie odnajdują się w roli tzw. spadkobierców przymusowych i unikają brania na siebie biurokratycznych obciążeń związanych z dziedziczeniem majątku, po który nikt się nie zgłosił. Wśród włodarzy pokutuje przekonanie, że przejęte tym sposobem nieruchomości to tylko niepotrzebny balast, a jest zgoła odwrotnie, bo korzyści są realne i pozytywnie wpływają na gminny budżet – przekonuje Najwyższa Izba Kontroli.

Polecane

Galerie

Polecane