Nieruchomości

10 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej: u.k.w.h.) – wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).

Sąd może usunąć hipotekę przymusową z nieruchomości nabytej przez zasiedzenie10 grudnia 2019 r.

Prowadzę działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, którą nabyłem przez zasiedzenie na mocy postanowienia sądowego z 2 grudnia 2019 r. Wskazano w nim, że zasiedzenie nastąpiło 12 marca 2018 r. Problem w tym, że w listopadzie br. za długi poprzedniego właściciela została wpisana hipoteka przymusowa na rzecz gminy, która powołuje się na rękojmię ksiąg. Wpis hipoteki miał zatem miejsce w czasie trwania sprawy sądowej o zasiedzenie. Czy mogę pozbyć się tej hipoteki?

1 grudnia 2019 r.

Jednym z pomysłów na rozwiązanie wyżej zarysowanego problemu, jest wprowadzenie do umów zawieranych w branży budowlanej zapisów o tzw. „zryczałtowanym odszkodowaniu” w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę

Kary umowne w branży budowlanej po uchwale SN. Co się zmieniło?1 grudnia 2019 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z 20 listopada 2019 r. (sygn. akt: III CZP 3/19) ma duże znaczenie dla branży budowlanej. Inwestor może bowiem skutecznie zastrzec kary umowne na wypadek odstąpienia z powodu niewykonania zobowiązania niepieniężnego, zaś wykonawca nie może żądać kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu nieterminowych płatności inwestora.

27 listopada 2019 r.

Dokument ma prawie 900 stron.

Reprywatyzacja. Jest raport resortu Sprawiedliwości 27 listopada 2019 r.

Resort Sprawiedliwości opublikował raport komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Dokument ma prawie 900 stron. Podano w nim, że komisja w toku swoich prac odzyskała 56 nieruchomości oraz nałożyła obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń w wysokości ponad 99 mln zł.

Polecane

Galerie

Polecane