Nieruchomości

4 grudnia 2017 r.

Jakie będą skutki w VAT darowizny nieruchomości, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia?

Poradnia podatkowa z 4 grudnia 20174 grudnia 2017 r.

● Czy można dokonać zapłaty na rzecz kontrahenta wykonawcy● Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy odsprzedaży raportu handlowego firmie z innego państwa członkowskiego UE● Jakie będą skutki w VAT darowizny nieruchomości, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia

2 grudnia 2017 r.

Aby określić, czy inwestor jest solidarnie zobowiązany do zapłaty, należy poczynić rozróżnienie pomiędzy zatrzymaniem części wynagrodzenia

Zatrzymane wynagrodzenie podwykonawcy można odzyskać od inwestora2 grudnia 2017 r.

W zależności od brzmienia umowy między podwykonawcą a generalnym wykonawcą może okazać się, że inwestor w procesie budowlanym również jest odpowiedzialny za wypłatę części wynagrodzenia, która została zatrzymana. W umowach o roboty budowlane standardem stało się zatrzymywanie kilku procent wynagrodzenia na poczet usuwania potencjalnych usterek w okresie gwarancji. O ich zwrocie często się zapomina. Zmienność rynku budowlanego bardzo często doprowadza do sytuacji, w której nie ma nawet od kogo dochodzić zwrotu zatrzymanych pieniędzy. Czy na pewno?

2 grudnia 2017 r.

Jak wynika z informacji zawartych w liście, czytelnik złożył rękojmię, która w oparciu o art. 962 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) wynosi jedną dziesiątej części sumy oszacowania.

Jak nie stracić rękojmi przy zakupie lokalu od komornika 2 grudnia 2017 r.

Chciałem nabyć w licytacji komorniczej lokal usługowy. Wpłaciłem kilkanaście tysięcy złotych rękojmi. Na wpłatę brakujących 180 tys. zł komornik wyznaczył mi termin 14 dni. Ja jednak nie mam tych pieniędzy, bo z zapłatą należności opóźniają się moi kontrahenci (spodziewam się ich za 1–2 miesiące). Czy mogę stracić rękojmię? Nie ma w tym przecież mojej winy, a nikt mnie nie poinformował, co powinienem zrobić.

1 grudnia 2017 r.

Rekompensata jest przewidziana jedynie dla osób posiadających obywatelstwo polskie w dniach nacjonalizacji, wejścia w życie ustawy oraz w dniu złożenia wniosku o rekompensatę, a dodatkowo wymagane jest posiadanie miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej (najprawdopodobniej potwierdzone zameldowaniem według stanu na dzień przejęcia nieruchomości; inaczej niż w ustawie o mieniu zabużańskim, gdzie decydujący był stan na 1 września 1939 r.).

Niekonstytucyjne pomysły reprywatyzacyjne1 grudnia 2017 r.

Projektowana ustawa o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. (projekt z 20 października 2017 r.) miała zakończyć afery reprywatyzacyjne. Jeśli zostałaby uchwalona, wywołałaby nowe problemy.

29 listopada 2017 r.

Inwestycje samorządowe popadły w znaczącą – może nawet zbyt dużą – zależność od funduszy europejskich

Powolne wychodzenie z załamania inwestycyjnego29 listopada 2017 r.

Po trzech kwartałach tego roku łączne dochody jednostek samorządowych były wyższe od ich łącznych wydatków o 14,7 mld zł. Sam fakt występowania w budżetach samorządowych nadwyżek w ciągu roku jest zjawiskiem stałym. Martwi jednak zależność od funduszy europejskich.

Polecane

Galerie

Polecane

Reklama