To dobra wiadomość dla rodziców. Po wielu latach wzrośnie wreszcie kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Podwyżka jest znacząca i wyniesie aż 100 proc. Projekt ustawy trafił już do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Komu należą się pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

Koalicja Obywatelska przymierza się do spełnienia jednej ze swoich wyborczych obietnic. Podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego było jednym ze "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów". Projekt ustawy uwzględniający podwyżkę trafił już do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Co przewiduje?

Fundusz alimentacyjny. Co to jest?

Fundusz alimentacyjny jest instytucją, która ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom, których rodzice nie są w stanie lub nie chcą zapewnić im wystarczających środków do życia. Jest to forma pomocy dla dzieci w sytuacji, gdy rodzic, który powinien płacić alimenty, nie wywiązuje się z tego obowiązku.

Fundusz Alimentacyjny działa więc na zasadzie zastępstwa, czyli wypłaca środki dzieciom w miejsce rodzica, który nie płaci alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zobacz też:

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Komu przysługuje? [KRYTERIA]

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom, które spełniają kryteria ustawowe. Oto one:

  • świadczenie otrzymuje osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna
  • dziecko jest wieku do 18. roku życia, a jeśli pobiera naukę w szkole lub szkole wyższej – do 25. roku życia.
  • rodzina spełnia kryterium dochodowe - dochód w rodzinie, w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1209 zł.

Świadczenie alimentacyjne. Kto go nie dostanie?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

Jak długo wypłacane jest świadczenie alimentacyjne?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę.

Ważne

W razie posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty przyznawane są bezterminowo.

Kwota świadczenia alimentacyjnego. Ile wynosi?

Kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego uregulowana jest w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wynosi tyle, ile kwota zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Podwyżka świadczenia alimentacyjnego - nowa kwota 2024

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakłada, że maksymalna wysokość świadczenia, które można otrzymać z funduszu alimentacyjnego, wynosić będzie 1000 zł. Oznacza to podwyżkę o 100 proc.

Jakie jest uzasadnienie takiej podwyżki? Jak czytamy w projekcie: "zachodzi potrzeba dostosowania maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów".

Należy pamiętać, że kwota świadczenia alimentacyjnego nie zmieniała się od 2008 roku, czyli od momentu wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ciągu 16 lat diametralnie zmieniły się koszty życia i utrzymania dzieci. Nowa kwota ma być bardziej adekwatna do obecnych realiów i jest odpowiedzią na oczekiwania rodzin z dziećmi i osoby samotnie wychowujące dzieci.

1 tys. zł świadczenia na dzieci. Od kiedy? [TERMIN]

Jak możemy przeczytać w objaśnieniach do projektu, proponowane jest, aby nowa wysokość maksymalnego świadczenia została użyta po raz pierwszy na okresy świadczeniowe, które przypadają po 30 września 2024 roku.