Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu trafił projekt nowelizacji Prawa budowlanego. Przewiduje on zwolnienie z pozwolenia na budowę takich inwestycji, jak przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, budowa przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Projekt nowelizacji Prawa budowlanego trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Przydomowe schrony i ukrycia doraźne bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zakłada uregulowanie kwestii budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2, które służą ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: "Uregulowanie tych spraw jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności w kontekście dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych".

Zgodnie z projektem ustawy, do przepisów wprowadzone zostaną definicje legalne przydomowego schronu i przydomowego ukrycia doraźnego:

  • przez przydomowy schron należy rozumieć wolno stojącą budowlę ochronną o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2, wyposażoną w urządzenia filtrowentylacyjne, przeznaczoną do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i skażeń, znajdującą się pod ziemią lub częściowo zagłębioną w gruncie,
  • przez przydomowe ukrycie doraźne należy rozumieć wolno stojącą budowlę ochronną o konstrukcji niehermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2, przeznaczoną do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, znajdującą się pod ziemią lub częściowo zagłębioną w gruncie.

Projekt ustawy przewiduje również, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyda rozporządzenie, w którym określi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne oraz ich usytuowanie.

Budowa przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych zostanie zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne będzie jednak zgłoszenie z obowiązkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja powinna zostać wykonana prze projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ułatwienia w odniesieniu do innych inwestycji

Ułatwienia mają dotyczyć nie tylko budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a wymagających zgłoszenia, a także katalogu obiektów i robót budowlanych niewymagających zarówno decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i zgłoszenia.

Katalog inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, ma objąć między innymi:

  • niewielkie kolumbarium na terenie cmentarza,
  • przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2,
  • niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2),
  • wyloty do cieków naturalnych,
  • wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne,
  • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m3.

Projekt ustawy przewiduje również, że zgłoszenie ma wystarczyć do realizacji robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m.