Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami dotyczącymi m.in. przeniesienia części pozwolenia na budowę. Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Prawa budowlanego? Przeczytaj poniżej!

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Jest ona wydawana przez właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej, którymi są:

  • starostowie (lub prezydenci miast funkcjonujących na prawach powiatu),
  • wojewodowie,
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jak obowiązujące przepisy regulują przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu?

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej.

Nowy inwestor musi dołączyć do wniosku:

  • o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (lub kopię tej zgody).

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę składa się:

  • w postaci papierowej,
  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji?

Projekt nowelizacji obejmuje m.in. zmianę art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Zgodnie z projektem nowelizacji, możliwe będzie przeniesienie części decyzji o pozwoleniu na budowę. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości. Jak wynika z projektu nowelizacji, przeniesienie części pozwolenia na budowę będzie możliwe pod warunkiem, że po podziale inwestycji obie jej części będą mogły samodzielnie funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Zgodnie z projektem nowelizacji, nowy inwestor będzie zobowiązany do dołączenia do wniosku o przeniesienie części pozwolenia oświadczenie, że od dotychczasowego inwestora otrzymał projekt budowlany lub kopię projektu sporządzoną tak, by dało się ją wykorzystać do celów projektowych.

Co istotne, przeniesienie części pozwolenia na budowę obejmie również pozwolenie na wznowienie robót budowlanych oraz zgłoszenia.