Mieszkania komunalne, które mogłyby zostać przeznaczone dla osób potrzebujących, z niskimi dochodami, nierzadko ze względu na brak funduszy gmin na remont nie są wynajmowane. Aby temu zapobiec i pomóc w takiej sytuacji, powstał program "Mieszkanie za remont", który umożliwia udostępnienie lokalu w zamian za jego wyremontowanie.

Na czym polega program "Mieszkanie za remont"?

"Mieszkanie za remont" to program, który realizowany jest w polskich gminach – nie jest on jednak obowiązkowy, w związku z tym to samorządy decydują, czy mają zasoby na to, aby otworzyć nabór.

Głównym czynnikiem jest zazwyczaj liczba dostępnych lokali będących ich własnością – jeśli ich nie ma lub nie spełniają określonych kryteriów, oczywisty jest brak uczestnictwa danej gminy.

Informację o tym, czy dana miejscowość dołączyła do programu, można znaleźć na stronach internetowych gmin – zarówno tych mniejszych, jak i większych. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać lokal za remont w Krakowie, Poznaniu oraz Warszawie.

Mieszkanie za remont w Krakowie

Kraków jest jednym z miast, w którym można wziąć udział w programie "Mieszkanie za remont". Gmina umożliwia wynajem lokali mieszkalnych pod warunkiem, że najemca zobowiąże się do ich wyremontowania. Następnie może w nim mieszkać przez czas nieoznaczony. Czynsz w takich mieszkaniach ustalany jest w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa.

Aby uczestniczyć w programie, należy mieszkać w Krakowie z zamiarem stałego pobytu. Oznacza to, że centrum interesów życiowych danej osoby musi znajdować się w Krakowie, a fakt ten należy udokumentować. Ponadto nie można być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości na terenie Krakowa i pobliskich miejscowości, która może zaspokajać potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie.

Lokal za remont to także kryterium dochodowe. W Krakowie w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały datę złożenia wniosku, należy uzyskiwać miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

  • 350 proc. najniższej emerytury i nie jest niższy niż 150 proc. najniższej emerytury – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 300 proc. najniższej emerytury i nie jest niższy niż 125 proc. najniższej emerytury – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego;
  • 250 proc. najniższej emerytury i nie jest niższy niż 100 proc. najniższej emerytury – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Ponadto wnioskodawcy nie mogą mieć zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, który wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W Poznaniu wynajmiesz mieszkanie za remont

Także w Poznaniu można skorzystać z programu "Mieszkanie za remont". W tym przypadku warunkiem jest, że lokal musi zostać wyremontowany w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy (w przypadku, kiedy adaptowany jest strych, termin ten wynosi 12 miesięcy). W czasie remontu osoby uczestniczące w programie nie płacą czynszu, a po ukończeniu prac podpisują umowę najmu na czas nieokreślony.

O uczestnictwo w programie w Poznaniu mogą się starać osoby, które nie mogą dostać kredytu na mieszkanie i z przyczyn finansowych nie stać ich także na wynajem na rynku komercyjnym. Lokal za remont mogą też uzyskać osoby, którym nie udało się w staraniach o mieszkanie socjalne lub komunalne.

Aby wziąć udział w programie, należy być członkiem wspólnoty samorządowej Poznania, który na stałe zamieszkuje w mieście, zadeklarować, że wykona się wszystkie prace remontowe na swój koszt i ryzyko, a także nie będzie się żądać zwrotu kosztów oraz spełnić kryterium dochodowe.

Średni dochód w gospodarstwie domowym przypadający na jedną osobę zgłoszoną we wniosku nie może przekroczyć w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 325 proc. kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 275 proc. tej kwoty. Ponadto osoby wnioskujące o udział w programie "Mieszkanie za remont" nie mogą mieć zaległości finansowych z tytułu najmu lokalu lub bezumownego zajmowania lokalu.

Wnioskodawcy muszą także spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • mieć uprawnienia do najmu socjalnego lokalu, które wynikają z prawomocnego orzeczenia sądu;
  • być na rocznej liście socjalnej lub mieszkaniowej;
  • zajmować lokal niedostosowany do potrzeb i możliwości płatniczych;
  • znajdować się w trudnej sytuacji życiowej z powodu stanu zdrowia.

Warszawa oferuje lokal za remont

Również miasto stołeczne bierze udział w programie "Mieszkanie za remont". Brać w nim mogą udział mieszkańcy gminy, którzy oczekują na pomoc mieszkaniową i mogą sami wyremontować dany lokal. Zarząd dzielnicy wydziela lokale do remontu i informuje osoby, które zakwalifikowały się do tej formy pomocy o możliwości samodzielnego remontu.

O taki lokal mogą stać się osoby, które wykażą, że Warszawa to ich miejsce stałego pobytu, ich dochód z ostatnich 12 miesięcy nie jest wyższy niż wartość określona w wymaganiach, nie mogą sami zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych oraz mieszkają w takich warunkach, które uzasadniają chęć ich poprawy.