rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – termin w rachunkowości określający koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie a dotyczące innego okresu lub wielu okresów.


 • Rachunkowość: 11 najczęściej popełnianych błędów

  Rachunkowość: 11 najczęściej popełnianych błędów

  Każda jednostka sektora finansów publicznych, przystępując do zamknięcia ksiąg rachunkowych, które są podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, powinna wykonać wiele czynności, aby zrobić to prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Zaliczki na poczet dostaw w następnym roku obrotowym ujmuje się na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów

  Zaliczki na poczet dostaw w następnym roku obrotowym ujmuje się na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów

  Spółka zajmująca się hurtową sprzedażą materiałów budowlanych otrzymała 22 grudnia 2015 r. przedpłatę w wysokości 10 000 zł na poczet dostawy w następnym roku obrotowym. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych oraz w bilansie zaliczki otrzymane na poczet dostawy towarów?

  czytaj więcej

 • Decyzje o utworzeniu rezerwy podejmuje kierownik jednostki budżetowej

  Decyzje o utworzeniu rezerwy podejmuje kierownik jednostki budżetowej

  Jednostka budżetowa realizowała w 2014 r. prace modernizacyjne budynku stanowiącego jej siedzibę. Wszystkie wykonane prace zostały zakończone we wrześniu 2015 r. Jednostka uregulowała faktury otrzymane od wykonawcy i rozliczyła inwestycję, dokonując zwiększenia wartości środka trwałego, który został ulepszony w wyniku przeprowadzonej modernizacji. W listopadzie 2015 r. otrzymała od podwykonawcy uczestniczącego w procesie modernizacji budynku wezwanie do zapłaty na kwotę 20 tys. zł ze względu na niewpłacenie tej kwoty przez wykonawcę modernizacji na rachunek podwykonawcy. Na potwierdzenie zasadności zgłoszonych roszczeń podwykonawca załączył umowę zawartą z wykonawcą i wystawioną fakturę na zgłoszone roszczenie. W związku z tym, że wykonawca nie dokonał zgłoszenia podwykonawcy jako uczestnika procesu modernizacji, jednostka odmówiła zapłaty zgłoszonego roszczenia. Podwykonawca złożył do sądu pozew przeciwko jednostce o zapłatę wynagrodzenia określonego w wezwaniu. W związku z zaistniałą sytuacją jednostka ma wątpliwość, co będzie w przypadku, jeśli jednostka przegra sprawę i będzie musiała uregulować zasądzoną należność, którą już przecież raz uregulowała. Czy będzie musiała skorygować wartość początkową ulepszonego środka trwałego, czy też zasądzone koszty będą stanowiły koszty operacyjne jednostki. Jakich zapisów księgowych wówczas dokonać?

  czytaj więcej

 • Cash flow a zmiany stanu środków trwałych

  Cash flow a zmiany stanu środków trwałych

  W 2015 r. nabyliśmy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Za 2015 r. po raz pierwszy będziemy sporządzali rachunek przepływów pieniężnych. W jaki sposób należy wykazać zakup składników aktywów trwałych w rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli nie dokonaliśmy zapłaty za wszystkie zakupy?

  czytaj więcej

 • Sekurytyzacja to niekonwencjonalne źródło finansowania działalności

  Sekurytyzacja to niekonwencjonalne źródło finansowania działalności

  Pozwala pozyskać środki bez wzrostu ryzyka kredytowego. Przebiega ona bowiem w drodze zamiany wybranej części aktywów na gotówkę.

  czytaj więcej

 • Wydatki związane z usługą hostingową ujmuje się zgodnie z zasadą memoriałową

  Wydatki związane z usługą hostingową ujmuje się zgodnie z zasadą memoriałową

  W dobie globalnej informatyzacji dostęp do internetu decyduje o funkcjonowaniu czy nawet przetrwaniu firmy na rynku. Korzystanie z sieci umożliwia bowiem dostęp do informacji, ofert handlowych oraz nowych klientów.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynik finansowy za 2015 rok w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

  Jak ustalić wynik finansowy za 2015 rok w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

  Ustalamy wynik finansowy za 2015 rok w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz jego wpływ na inne składniki pasywów.

  czytaj więcej

 • Jak ująć niewykorzystaną rezerwę na naprawy gwarancyjne

  Jak ująć niewykorzystaną rezerwę na naprawy gwarancyjne

  Jesteśmy spółka z o.o. produkującą wyroby gotowe. W 2014 r. utworzyliśmy rezerwę na naprawy gwarancyjne. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 r. okazało się, że wartość wszystkich napraw była mniejsza niż utworzona rezerwa. Czy niewykorzystaną rezerwę należy odpisać w ciężar pozostałych przychodów operacyjnych?

  czytaj więcej

 • W polityce rachunkowości trzeba określić zasady ujmowania kosztów zakupu

  W polityce rachunkowości trzeba określić zasady ujmowania kosztów zakupu

  Do faktury za zakupione materiały dostawca zgodnie z umową doliczył wartość kosztów transportu i ubezpieczenia. W jaki sposób należy zaewidencjonować powyższe koszty zakupu? W jakiej wartości należy wykazać materiały w bilansie?

  czytaj więcej

 • W cash flow otrzymane dotacje należy wykazać zgodnie z ich przeznaczeniem

  W cash flow otrzymane dotacje należy wykazać zgodnie z ich przeznaczeniem

  Otrzymaliśmy dotację unijną w związku z realizacją umowy o dofinansowanie w ramach działania „4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego na zakup środków trwałych oraz różne koszty”. Jak ująć w rachunku przepływów pieniężnych otrzymane środki, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy?

  czytaj więcej

 • Uproszczone sprawozdania finansowe za 2015: Dwie możliwości do wyboru

  Uproszczone sprawozdania finansowe za 2015: Dwie możliwości do wyboru

  Jednostki mniejsze niebędące podmiotami mikro mogą mieć do czynienia z dwoma rodzajami uproszczonych sprawozdań finansowych za 2015 rok. Starymi wynikającymi z art. 50 ustawy o rachunkowości i nowymi zgodnymi z jej załącznikiem nr 5.

  czytaj więcej

 • Odszkodowania ujmuje się na podstawie noty księgowej

  Odszkodowania ujmuje się na podstawie noty księgowej

  Ewidencjonuje się je zgodnie z zasadą memoriałową. Dlatego powinny zostać przypisane do roku obrotowego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

  czytaj więcej

 • Rachunkowość bez wpływu na poniesienie kosztu podatkowego

  Rachunkowość bez wpływu na poniesienie kosztu podatkowego

  Zasady dotyczące momentu poniesienia kosztu powodują liczne kontrowersje wśród podatników, organów i sądów administracyjnych. Artykuł 15 ust. 4e ustawy o CIT stanowi, że: „dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)”. Wątpliwości dotyczą sposobu, w jaki należy rozumieć pojęcie „ująć w księgach rachunkowych (zaksięgować)”. Doprowadziło to do wyodrębnienia się dwóch odmiennych linii orzeczniczych.

  czytaj więcej

 • Jak ująć kredyt inwestycyjny w księgach

  Jak ująć kredyt inwestycyjny w księgach

  Spółka planuje zaciągnąć kredyt inwestycyjny. Rozważane są opcje, czy w walucie zagranicznej, czy w polskich złotych. Jak będzie przebiegała ewidencja?

  czytaj więcej

 • Jak ująć działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

  Jak ująć działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

  Otrzymaną pomoc publiczną trzeba wykazać w księgach. Zaś inwestycje realizowane na tym obszarze powinny być rozliczane według zasady memoriałowej.

  czytaj więcej

 • Bilans SPZOZ jest podstawą do przekształcenia go w spółkę

  Bilans SPZOZ jest podstawą do przekształcenia go w spółkę

  Od 15 lipca br. nie ma już obowiązku przekształcenia lub likwidacji SPZOZ, choć w ramach planu naprawczego dyrektor może takie działania zaproponować. Nadal jednak w podmiotach leczniczych problemy mogą sprawiać rezerwy.

  czytaj więcej

 • KSR nr 10 określił zasady dotyczące ujęcia w księgach umów o partnerstwie

  KSR nr 10 określił zasady dotyczące ujęcia w księgach umów o partnerstwie

  KRZYSZTOF MAKSYMIK: Standard można stosować także do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i prywatnej

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nabycie materiałów informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności

  Jak rozliczyć nabycie materiałów informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się produkcją mebli (kuchennych, do sypialni, do salonu, dziecięcych). Spółka poniosła 3 października 2016 r. wydatki na nabycie katalogów, broszur i ulotek o charakterze informacyjnym w łącznej wysokości 6150 zł. Wydatki te zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez kontrahenta i otrzymaną przez spółkę 3 października 2016 r. Należność wynikająca z otrzymanej faktury za materiały informacyjne została uregulowana przelewem na rachunek bankowy kontrahenta 6 października 2016 r. Otrzymana faktura nie zawierała wyrazów „metoda kasowa”. Zdecydowana większość katalogów z produktami ma zostać wysłana kontrahentom (sklepy meblowe), a kilka ma zostać wyłożonych w sklepie firmowym do dyspozycji klientów indywidualnych. Z kolei broszury i ulotki o charakterze informacyjnym mają zostać wyłożone do dyspozycji klientów indywidualnych w sklepie firmowym oraz w sklepach meblowych, które nabędą produkty spółki. Jak spółka powinna rozliczyć na gruncie VAT i CIT wydatki poniesione na nabycie tych materiałów informacyjnych? Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości koszty informacji handlowej rozliczamy w dacie ich poniesienia. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Dla otrzymanych dotacji ze środków unijnych trzeba prowadzić odrębną ewidencję

  Dla otrzymanych dotacji ze środków unijnych trzeba prowadzić odrębną ewidencję

  Jednostka podpisała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego umowę o dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 50 proc. kwoty wydatków kosztów kwalifikowanych. Na czym polega obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji zdarzeń związanych z realizacją projektu?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej