Orzeczenia

20 listopada 2014 r.

Po kilku upomnieniach w styczniu ubiegłego roku Bruksela skierowała pozew przeciwko Polsce

Przegrana Polski w TSUE przez azotany. Grunty zbyt słabo chronione przed zanieczyszczeniami20 listopada 2014 r.

Czwartkowy wyrok Trybunału dotyczy skargi, którą Komisja Europejska wniosła przeciwko Polsce w styczniu 2013 r. w sprawie unijnej dyrektywy azotanowej. Dyrektywa ta służy ochronie jakości wód w Europie poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom wód gruntowych i powierzchniowych azotanami pochodzącymi z rolnictwa oraz poprzez promowanie dobrych praktyk rolniczych.

20 listopada 2014 r.

Referendarz sądowy, rozpoznając wniosek prawniczki, odmówił przyznania kosztów pomocy prawnej.

Za zbadanie akt wynagrodzenie się nie należy20 listopada 2014 r.

Podjęcie przez adwokata ustanowionego z urzędu czynności procesowych zmierzających do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy stanowi podstawę przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przed sądem administracyjnym I instancji. Gdy doszło do zmiany pełnomocnika przed wejściem sprawy na wokandę, to temu adwokatowi, który zapoznał się jedynie z aktami sprawy i kontaktował się z reprezentowaną przez niego stroną, wynagrodzenie się nie należy. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.