Orzeczenia

24 listopada 2015 r.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż opisana scena zmieniła charakter przedstawienia, które, choć udawało rozrywkę, stanowiło raczej spotkanie o charakterze politycznym

ETPC: Antysemityzm naruszeniem istoty i ducha europejskiej konwencji24 listopada 2015 r.

Po raz kolejny trybunał strasburski z całą stanowczością orzekł, że żadne treści o charakterze i wydźwięku antysemickim nie mogą korzystać z gwarancji wolności wypowiedzi. Co więcej, w wydanym 10 listopada 2015 r. wyroku w sprawie M’Bala M’Bala przeciwko Francji uznał, że próby uzyskania ochrony przez osobę takie treści szerzącą należy zakwalifikować jako naruszenie art. 17 konwencji, który zakazuje nadużycia praw i wolności przyznanych w traktacie.

24 listopada 2015 r.

Sąd okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 130 par. 1 zd. 2 k.p.c. mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym

Od profesjonalnego pełnomocnika oczekuje się więcej24 listopada 2015 r.

Referendarz sądowy oddalił wniosek powoda o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych – zaliczki na biegłego. Powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika złożył zażalenie na to postanowienie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie odrzucił je jednak. W uzasadnieniu wskazał, że art. 39822 par. 1 k.p.c. wyraźnie stanowi, że w takim wypadku jedynym dopuszczalnym środkiem zaskarżenia jest skarga. Sąd nie znalazł też podstaw, aby przyjąć, że doszło jedynie do mylnego oznaczenia pisma. Oba środki zaskarżenia (zażalenie i skarga na orzeczenie referendarza) oparte są bowiem na zupełnie odmiennych zasadach ustrojowych i podlegają różnym przepisom postępowania, a profesjonalny pełnomocnik powinien o tym wiedzieć.

23 listopada 2015 r.

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, uznając, że pytający sędziowie poradzą sobie sami z rozstrzygnięciem sprawy.

Droga do odszkodowań za ustawę hazardową coraz bardziej kręta23 listopada 2015 r.

Oczekiwanie pieniędzy od Skarbu Państwa za podejmowanie czynności karnoprocesowych przez służbę celną to droga na skróty – stwierdził w piątek Sąd Najwyższy. To pierwszy przypadek, gdy Izba Cywilna SN miała podjąć uchwałę dotyczącą odszkodowań za błędy popełnione przy uchwalaniu ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

23 listopada 2015 r.

Różne podmioty w różnych sytuacjach stosują różne tryby zwrotów.

Podatnicy nie mają wyboru co do trybu zwrotu VAT23 listopada 2015 r.

VAT jest zwracany podmiotom z państw trzecich w trybie art. 89, a nie art. 87 ust. 5 ustawy – potwierdził WSA w Warszawie, uwzględniając uchwałę NSA z 12 października 2015 r. Sprawa dotyczyła spółki z siedzibą na Białorusi, która była zarejestrowana w Polsce dla celów VAT. Tu kupowała paliwo, a usługi świadczyła w Wielkiej Brytanii. Uważała, że zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT należy jej się zwrot podatku. Przepis ten stanowi, że podatnikom, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium Polski i nie mają w naszym kraju sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot podatku naliczonego (np. w cenie paliwa).

19 listopada 2015 r.

Podstawą potrąceń były zapisy umowy ramowej o długoterminowej współpracy gospodarczej

Brak jednoznacznego stanowiska SN w sprawie rabatu posprzedażowego19 listopada 2015 r.

Pobieranie przez sklepy wielkopowierzchniowe opłaty po tym, jak wartość sprzedanych przez nie towarów osiągnie pewien pułap (rabat posprzedażowy), to nagminna praktyka, z którą dostawcy tak naprawdę muszą się godzić. Wczoraj Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie, czy takie zapisy w umowach nie naruszają przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1053 ze zm. – dalej: u.z.n.k.). Ale nie odpowiedział.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama