Orzeczenia

7 grudnia 2016 r.

Kasacja w sprawie ekstradycji Polańskiego oddalona7 grudnia 2016 r.

Sąd Najwyższy nie dopatrzył się w działaniach krakowskiego sądu okręgowego rażącego naruszenia prawa, kiedy ten stwierdził niedopuszczalność wydania reżysera Stanom Zjednoczonym. By uznać podniesione w kasacji prokuratora generalnego zarzuty, SN musiałby dojść do wniosku, że np. nie wzięto pod uwagę wszystkich dowodów lub, że SO popełnił jakieś rażące błędy w logicznym rozumowaniu.

7 grudnia 2016 r.

Problem uzasadniania wypowiedzeń umów o pracę na czas określony nadal nierozwiązany.

TSUE nie zajmie się uzasadnieniami umów terminowych7 grudnia 2016 r.

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu dotyczące kwestii braku obowiązku uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony jest pozbawione podstaw. Pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą bowiem zaskarżyć wypowiedzenie z powodu nadużycia prawa na podstawie art. 8 k.p. – tak w skrócie prezentowało się stanowisko resortu sprawiedliwości w sprawie ewentualnego pytania prawnego do Trybunału w Luksemburgu.

6 grudnia 2016 r.

Głównym powodem przegranej była podstawa nałożenia spornych opłat

Sędziowie cywilni nie mogą oceniać prawa lokalnego6 grudnia 2016 r.

Aby uzyskać zwrot nienależnie pobranej przez samorząd opłaty, konieczne jest orzeczenie sądu administracyjnego uznające jej ustanowienie za niezgodne z prawem danego aktu. Dopiero po zapadnięciu takiego wyroku powód może wystąpić z roszczeniem do sądu cywilnego. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

5 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu uznał, że nie uda się naprawić tego błędu

Brak podpisu pełnomocnika nie dyskwalifikuje oskarżenia5 grudnia 2016 r.

Jeśli prokuratura nie chce wszcząć postępowania, pokrzywdzeni mają prawo do złożenia w sądzie własnego aktu oskarżenia (tzw. subsydiarnego). Zgodnie z art. 55 par. 1 k.p.k. przysługuje im na to miesiąc od daty doręczenia postanowienia o powtórnym umorzeniu postępowania przygotowawczego albo odmowie jego wszczęcia. Jeśli pokrzywdzony nie dotrzyma tego terminu, bezpowrotnie traci uprawnienia oskarżycielskie.

1 grudnia 2016 r.

Trybunał stwierdził, że badany przepis Kodeksu wykroczeń w praktyce nie pozwala na podwójne karanie za ten sam czyn, nie narusza więc zasady ne bis in idem - by nie karać dwa razy za to samo

TK: Karanie sprawcy jednego czynu za przestępstwo i za wykroczenie jest zgodne z konstytucją1 grudnia 2016 r.

Orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Wyrok zapadł jednogłośnie. Na wniosek RPO Trybunał badał, czy stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, odpowiedzialności za przestępstwo i za wykroczenie jest zgodne z Konstytucją RP, Protokołem nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.

Polecane

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama