Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powołał zespół ds. przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania.

Zadaniem zespołu jest zdiagnozowanie skali mobbingu, dyskryminacji i molestowania w jednostkach prokuratury w latach 2016–2024. Ma on m.in. ustalić liczbę zgłoszeń i zawiadomień oraz spraw prowadzonych na podstawie dotychczasowych procedur i dokonać ich przeglądu. Oceni też skuteczność środków w zakresie właściwej ochrony sygnalistów i osób zgłaszających praktyki mobbingowe lub dyskryminacyjne i porówna dane dotyczące zatrudnienia kobiet oraz mężczyzn, w tym dostęp do stanowisk kierowniczych, awansu zawodowego, szkoleń, specjalizacji zawodowej i równego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości.

Zapowiedziano również powstanie raportu, na podstawie którego mają być opracowane i wdrożone jednolite ogólnopolskie standardy oraz procedury. Rozwiązania te mają zapewniać bezstronność, rzetelność i obiektywizm prowadzonych postępowań wyjaśniających oraz zapewniać równouprawnienie kobiet i mężczyzn, uwzględniając zasady prawa pracy i prawa międzynarodowego.

Zgodnie z informacją rzecznika PK prok. Przemysława Nowaka prokurator Aleksandra Antoniak-Drożdż, powołana na pełnomocnika prokuratora krajowego ds. przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym oraz molestowania, w specjalnym liście oceniła dotychczasowe procedury jako iluzoryczne i nieskuteczne. Podkreśliła konieczność zbadania tych zjawisk jako problemu o charakterze systemowym. Zapowiedziała, że po utworzeniu nowych procedur wszyscy pracownicy prokuratury zostaną poinformowani o sposobie i formie kontaktowania się z zespołem.

Poproszony przez DGP o komentarz, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP prok. Jacek Skała pozytywnie ocenił inicjatywę, zastrzegając, że jej rezultaty będą oceniane na bieżąco. Podkreślił, że musi zostać zapewniona przewaga przedstawicieli pracowników w zakładowych komisjach antymobbingowych oraz udział społecznej inspekcji pracy przy wyborze członków tych komisji.©℗