statystyki

Mobbing i dyskryminacja

Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w skutek mobbingu lub dyskrymi­nacji, mogą dochodzić od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych. W szcze­gólności mogą się domagać finansowego zadośćuczynienia lub odszkodowa­nia w razie rozwiązania z tego powodu umowy o pracę. Mogą również żądać naprawienia szkody powstałej wskutek mobbingu na mocy przepisów Kodek­su cywilnego
Stan prawny: luty 2012

Publikacja: 16 marca 2012, 15:59 Aktualizacja: 16 kwietnia 2012, 20:31

e-book: Mobbing i dyskryminacja

e-book: Mobbing i dyskryminacja

z YetiPay tylko: 16.50 zł

- Definicja ustawowa
- Zadośćuczynienie za krzywdę
- Dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej
- Przekształcenia własnościowe
- Dyskryminacja
- Pracownik na wypowiedzeniu
- Rekompensata za rozwiązanie umowy
- Od kiedy liczyć przedawnienie
- Porady ekspertów

Zapytaj o licencje
Zapisz się na bezpłatny newsletter