Sezon wiosenny i letni sprzyja wycieczkom na łono natury. Wjazd samochodem do lasu w miejscu niedozwolonym może jednak skutkować otrzymaniem mandatu karnego. Jakie dokładnie są zasady dotyczące jazdy i parkowania aut na terenach leśnych - precyzujemy wraz z radcą prawnym specjalizującym się w prawie o ruchu drogowym.

Dr Jonatan Hasiewicz, radca prawny i inżynier ruchu drogowego wyjaśnia, że w lasach występują dwa rodzaje dróg - publiczne oraz leśne. - Wjazd do lasu jest możliwy zarówno drogą leśną, jak i drogą publiczną. Drogą leśną (o nawierzchni gruntowej lub szutrowej) jest jednak dozwolony tylko wtedy, gdy odpowiednie znaki drogowe dopuszczają taki ruch w rozumieniu art. 29 ust. 1 Ustawy o lasach - tłumaczy rozmówca.

- Sprowadza się to do tego, iż w większości przypadków dróg leśnych, brak jakiegokolwiek znaku drogowego oznacza możliwość wjazdu do lasu taką drogą. W ostatnim czasie daje się jednak dostrzec, że Lasy Państwowe i poszczególne nadleśnictwa coraz częściej stosują znaki "B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach" na wlocie dróg leśnych wyłączonych z ruchu pojazdów mechanicznych. Tam, gdzie takiego znaku nie postawiono, do lasu można wjechać drogą leśną - dodaje dr Jonatan Hasiewicz.

Kto wjedzie do lasu mimo zakazu?

Istnieją jednak grupy osób, które mimo że na danej drodze występuje znak mówiący o zakazie ruchu, mają prawo poruszania się tam pojazdami. - Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy o lasach zakaz nie obowiązuje między innymi pracowników nadleśnictw, osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych, właścicieli lasów we własnych lasach oraz osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów. Katalog ten jest oczywiście szerszy - wymienia radca prawny.

Dr Jonatan Hasiewicz zwraca tu uwagę na jeszcze jeden aspekt legalności wjazdu do lasu. - Należy pamiętać, że duża ilość nieruchomości stanowiących ewidencyjnie lasy są w Polsce własnością prywatną. Oprócz regulacji Ustawy o lasach, w grę wchodzą więc także regulacje Kodeksu cywilnego zakazujące wkraczania na nieruchomość prywatną bez zgody (zezwolenia) właściciela.

Kto może skontrolować nas w lesie i jakie są kary?

Pozostaje jeszcze kwestia, kto może nałożyć na nas karę, jeżeli wjechaliśmy pojazdem do lasu w miejscu niedozwolonym. Jak tłumaczy inżynier ruchu drogowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wiążące polecenia w ruchu drogowym, w tym na drogach leśnych, może wydawać strażnik leśny.

- Jednocześnie zgodnie z art. 129c ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdów, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. Dotyczy to głównie egzekwowania znaku "B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach" oraz "B-2 Zakaz wjazdu", które są niejednokrotnie, notorycznie łamane przez kierujących pojazdami mechanicznymi - mówi doktor nauk prawnych.

Jak dodaje, naruszenie dyspozycji znaku "B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach” może skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 złotych oraz nałożeniem 8 punktów karnych. - Sankcja wydaje się zatem relatywnie dotkliwa - ocenia.

Parkowanie w lesie - gdzie jest dozwolone?

Z kolei w kwestii parkowania na terenach leśnych, jak wyjaśnia dr Jonatan Hasiewicz, przepisy jednoznacznie nie regulują prawidłowego miejsca postoju pojazdu. - Trzeba zatem mieć na uwadze zasady ogólne ustawy Prawo o ruchu drogowym, a więc taki postój nie powinien utrudniać ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego.

Prawnik przywołuje tutaj także treść art. 29 ust. 2 Ustawy o lasach, który wskazuje, że "postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych." - Praktyka pokazuje jednak, że takich miejsc jest niewiele, a jeśli są, to po prostu wydzielono je konstrukcyjnie (strukturalnie) jako polana, pole lub obszar przeznaczony zwyczajowo do parkowania pojazdów. Teoretycznie zgodnie z treścią pkt 5.2.18 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.*, "w dolnej części znaku "D-18 Parking" dopuszcza się umieszczenie napisu określającego rodzaj parkingu, np. leśny, płatny, strzeżony itp., lub symbolu koperty". Jednakże praktyka pokazuje, że takie rozwiązanie jest rzadko stosowane przez Lasy Państwowe i nadleśnictwa - podsumowuje dr Jonatan Hasiewicz.

* Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach dotyczącym dyspozycji znaku drogowego "D-18 Parking"