Wymarzony urlop planujemy często nawet z półrocznym wyprzedzeniem. Znajdujemy biuro podróży, dokładnie analizujemy i porównujemy dostępne oferty, wybieramy tę, która zdaje się najlepiej odpowiadać naszym potrzebom, na koniec podpisujemy umowę z organizatorem wycieczki. I kiedy dochodzi wreszcie do długo oczekiwanego wyjazdu okazuje się, że nie spełnia on gwarantowanych przez biuro standardów. W takiej sytuacji mamy prawo ubiegać się o rekompensatę, składając reklamację organizatorowi wyjazdu.

Kiedy powinniśmy złożyć reklamację do biura podróży?

Bardzo ważne jest dopilnowanie terminu do złożenia reklamacji. Mamy na to 30 dni licząc od dnia zakończenia imprezy. Trzeba jednak pamiętać, aby niezwłocznie zawiadomić organizatora o wadliwej usłudze tak, by miał on szansę na usunięcie nieprawidłowości, czyli doprowadzenie do wykonania usługi do stanu zgodnego z umową.

Ważne

Ważne!

Reklamację za nieudaną wycieczkę powinniśmy złożyć do biura podróży w ciągu 30 dni licząc od dnia zakończenia imprezy.

Do kogo składamy reklamacje za nieudaną wycieczkę?

Reklamację w przypadku nieudanej wycieczki składamy zawsze organizatorowi wyjazdu – czyli do biura podróży czy touroperatora. Dane organizatora znajdziemy w zawartej z nim umowie bądź na jego stronie internetowej.

Ważne

Ważne!

Nie należy mylić organizatora wycieczki z agentem turystycznym. Organizator wycieczki to biuro podróży czy touroperator, natomiast agent turystyczny to osoba działająca na rzecz organizatora, z którą fizycznie zawieramy umowę.

Istotne, aby sprawdzić, czy nasze biuro podróży jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. W tym celu można skorzystać z wyszukiwarki zarejestrowanych organizatorów turystycznych, do której link znajdziemy tutaj: https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/ksiegi.

Całą procedura reklamacyjna powinna zostać określona w ogólnych warunkach uczestnictwa w wyjeździe, które organizator podróży ma obowiązek przekazać nam przy zawieraniu umowy.

Ile czasu ma biuro podróży na rozpatrzenie reklamacji za nieudaną wycieczkę?

Jeszcze do niedawna obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi, w przypadku braku pisemnego ustosunkowania się organizatora wyjazdu do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, przyjmowało się, że biuro podróży uznało reklamację za w pełni uzasadnioną. Niestety te przepisy zostały uchylone. Organizatorzy muszą oczywiście określić sposób rozpoznawania reklamacji. Jeśli jednak nie zastosują się do swojego regulaminu, to niestety nie można ocenić reklamacji jako "automatycznie" uznanej.

Jak napisać reklamację do biura podróży?

W piśmie reklamacyjnym podajemy następujące elementy:

  • miejsce i datę sporządzenia reklamacji;
  • dane klienta: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy;
  • dane organizatora oraz dane umowy: numer, datę i miejsce jej zawarcia, przedmiot umowy;
  • opis konkretnych wad wycieczki (warto dołączyć dowody rzeczowe w postaci zdjęć czy rachunków za usługi, które miały być bezpłatne);
  • wysokość żądanej od biura rekompensaty (odszkodowania lub obniżenia ceny wycieczki) i numer rachunku bankowego.

W treści pisma reklamacyjnego należy powołać się na art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.) i opisać, na czym polegają uchybienia organizatorawycieczki. Reklamacja powinna uwzględniać konkrety, które faktycznie wpłynęły na jakość usługi, nie zaś subiektywne uwagi lub zarzuty. Ważne jest także, aby wyraźnie zaznaczyć, czego dotyczy nasze roszczenie - czy domagamy się obniżenia ceny wycieczki czy odszkodowania.

Do pisma reklamacyjnego załączamy:

  • treść oferty,
  • kopię umowy,
  • dokumentację fotograficzną potwierdzającą zastany stan faktyczny niezgodny z oferta/umową,
  • tabelę frankfurcką.

Wzór reklamacji do biura podróży za nieudaną wycieczkę

pdf icon Wzór reklamacji do biura podróży za nieudaną wycieczkę
pobierz plik

Przykład

Przykład reklamacji nieudanej wycieczki do biura podróży

(Data, miejscowość)

26.07.2023 r., Warszawa

(Imię i nazwisko reklamującego)

Jan Kowalski

(Adres reklamującego)

Ul. Nowowiejska 4/12

02-709 Warszawa

(Nazwa organizatora)

TravelTour sp. z o.o.

(Adres organizatora)

Ul. Bukowińska 45/123

(Numer umowy)

1234/2023

(Data umowy)

12.01.2023

(Dane agenta, z którym zawierana była umowa)

Anna Miklińska

(Miejsce wycieczki)

Le Grand Boulevard de la Corniche, 2045 Les Berges du Lac II, Tunis

REKLAMACJA

Działając w imieniu własnym, w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej w dniu 12.01.2023 wzywam do zapłaty:

kwoty: 2.000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji na numer rachunku bankowego:

21 2908 7657 4758 8729 0000 0000

Wykonanie umowy wiązało się z następującymi uchybieniami:

(przykłady uchybień)

nie było zagwarantowanych w umowie.

Z uwagi na powyższe uchybienia, na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.) żądam odszkodowania w wysokości 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

Niezależnie od powyższego w związku brakiem komfortu psychicznego, ograniczenie odpoczynku i regeneracji sił, tyłem zadośćuczynienia zasadne jest przyznanie mi kwoty 2.000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych).

Podpis

Jan Kowalski

W załączeniu składam:

Tabelę Frankfurcką.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.)