statystyki

Kolejność Prezydencji

skomentuj

Kolejność sprawowania Prezydencji przez państwa członkowskie UE jest z góry ustalona decyzją Rady. Wynika to z podstawy prawnej Prezydencji, którą stanowi artykuł 16 Traktatu o Unii Europejskiej.

Publikacja: 30 czerwca 2011, 13:23 Aktualizacja: 30 czerwca 2011, 16:01

" (…)W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.(...)
Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują na zasadzie równej rotacji przedstawiciele Państw Członkowskich w Radzie, na warunkach określonych zgodnie z artykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. (…)".

Porządek, w jakim Państwa Członkowskie sprawują Prezydencję w Radzie od dnia 1 stycznia 2007 r. określa Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie (2007/5/WE, Euratom), w której rotacja została wyznaczona do 2020 roku.

Prezydencja 2004 - 2020

2004styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Irlandia
Holandia
2005styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Luksemburg
Wielka Brytania
2006styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Austria
Finlandia
2007styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Niemcy
Portugalia
2008styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Słowenia
Francja
2009styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Republika Czeska
Szwecja
2010styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Hiszpania
Belgia
2011styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Węgry
Polska
2012styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Dania
Cypr
2013styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Irlandia
Litwa
2014styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Grecja
Włochy
2015styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Łotwa
Luksemburg
2016styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Niderlandy
Słowacja
2017styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Malta
Wielka Brytania
2018styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Estonia
Bułgaria
2019styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień
Austria
Rumunia
2020styczeń - czerwiecFinlandia

Kolejność Prezydencji (Trio)

Zgodnie ze zmianami w sposobie sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej zaproponowanymi w Traktacie z Lizbony oraz obecnie przyjętą praktyką przewiduje się bliższą niż dotychczas współpracę pomiędzy trzema państwami członkowskimi kolejno pełniącymi funkcję Prezydencji. Wbrew powszechnym skojarzeniom nie chodzi tu jednak o współpracę państwa sprawującego Prezydencję ze swoim poprzednikiem i następcą, lecz o ściśle określone następujące po sobie trójki państw.

Współpraca państw w ramach trio spełnia szereg kluczowych zadań. Przede wszystkim zapewnia ona pewną stabilizację polityczno-programową, a wraz z nią ciągłość prac instytucji unijnych. Ponadto, zabezpiecza ona przed forsowaniem swoich własnych interesów przez państwo aktualnie sprawujące Prezydencję, często niezgodnych z ogólnym interesem wspólnotowym. Nie można także zapomnieć o fakcie, że w wyniku rozszerzenia Prezydencję muszą sprawować także nowe, niedoświadczone w tym zakresie państwa. Współpraca w ramach trio pozwala im uzyskać wsparcie w tym poważnym przedsięwzięciu politycznym ze strony starych członków UE i minimalizuje ryzyko ewentualnego niepodołania obowiązkom.

Zapytaj o licencje
Zapisz się na bezpłatny newsletter