Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) analizuje podwyższenie nawet do 50 proc. zwrotu wydatków na fundusz sołecki, o jaki mogą ubiegać się gminy. Ale w takim wypadku rząd przywróci roczne limity na takie dopłaty.

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację nr 2314 Dariusza Mateckiego, posła PiS. Przypomniał on, że wciąż nie została zrealizowana obietnica Polski 2050 dotycząca funduszu sołeckiego. – Chodziło o to, aby budżet państwa refundował gminom 50 proc. wydatków poniesionych na fundusz sołecki bez stosowania mechanizmu korygującego, który był uruchamiany, gdy gminy wydawały więcej, niż szacował rząd – wskazał poseł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w odpowiedzi wyjaśniło, że fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, który został uregulowany przepisami ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.). Określa ona m.in. wysokość zwrotu (z budżetu państwa) części wydatków, które poniosły gminy. Tak więc zgodnie z obecnymi przepisami maksymalna dopłata z budżetu państwa może wynieść 20, 30 lub 40 proc. (czym uboższa miejscowość, tym wyższy zwrot). Ale przez 10 lat (do 2023 r.) obowiązywania funduszu sołeckiego w ustawie był wskazany limit kwot, które może przeznaczyć budżet państwa na dopłaty dla gmin. Co roku był on przekraczany, co skutkowało uruchomieniem mechanizmu korygującego, a w efekcie gminy otrzymywały mniej pieniędzy niż 20, 30 czy 40 proc. Dopiero od tego roku w ustawie nie ma już wskazanych limitów, co oznacza, że samorządy mogą liczyć na pełny zwrot.

– Obecnie są prowadzone analizy dotyczące ewentualnej nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim. W przedmiotowym zakresie będzie kontynuowany dialog m.in. ze stroną samorządową w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów problemowych, a także ze środowiskami sołeckimi – poinformował Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Przypomniał jednak, że wyższa dopłata do funduszy z budżetu państwa oznaczałaby przywrócenie limitów. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw oraz aktów prawnych, których skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, w treści projektu określa się limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy. Limity prognozuje się oddzielnie dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na: budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz pozostałe organy sektora finansów publicznych. ©℗