Małe i średnie przedsiębiorstwa

25 lipca 2017 r.

Procedury związane z przyznaniem patentu są długotrwałe i kosztowne. W zależności od stopnia złożoności wynalazku oraz liczby państw, w których przedsiębiorca planuje ubiegać się o ochronę, koszt  uzyskania ochrony może się wahać od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce mają możliwość uzyskania wsparcia, dzięki któremu mogą zaoszczędzić połowę związanych z tym kosztów.

Jak uzyskać dofinansowanie na ochronę patentową25 lipca 2017 r.

W globalizującej się gospodarce ubieganie się o ochronę patentową obejmującą swoim zakresem jedynie terytorium Polski może okazać się nieefektywne. Co prawda uzyskanie prawa wyłączności także za granicami kraju nie jest tanie, innowatorzy mogą jednak liczyć na wsparcie funduszy europejskich. Sprawdźcie, jak uzyskać dofinansowanie na ochronę patentową.

20 lipca 2017 r.

Część regionów może nie mieć pieniędzy na wkład własny

Groźne zmiany w eurofunduszach20 lipca 2017 r.

Zmniejszenie unijnego wkładu przy inwestycjach, skrócenie perspektywy finansowej do pięciu lat, dostęp do środków także dla lepiej rozwiniętych państw – pomysły Brukseli powinny coraz bardziej nas niepokoić.

17 lipca 2017 r.

We wcześniejszych wyrokach unijny trybunał przesądził, że osoba fizyczna, której dobra osobiste naruszono w internecie, może występować o ochronę do sądu, w którym sama mieszka. Teraz zaś rozstrzyga, czy zasadę tę można przenieść na osoby prawne.

Spółka może bronić reputacji we własnym kraju17 lipca 2017 r.

Firma, której reputacja ucierpiała w wyniku internetowych publikacji, może się domagać sprawiedliwości przed sądem, w którym ma siedzibę, nawet gdy pozywa podmiot z innego państwa – uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w precedensowej opinii.

15 lipca 2017 r.

Dłużnicy prowadzący transgraniczną działalność oraz ich wierzyciele uzyskają większą elastyczność w planowaniu działań zmierzających do sądowej restrukturyzacji zadłużenia.

Trudniej uciec z upadłością za granicę 15 lipca 2017 r.

NOWE PRAWO: 26 czerwca weszło w życie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 141, s. 19). Przepisy te regulują m. in. zasady określania sądu właściwego do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w razie niewypłacalności dłużnika pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, relacje pomiędzy postępowaniami prowadzonymi w różnych państwach oraz skutki orzeczeń wydanych w ramach takich postępowań, gwarantując ich uznawanie w całej UE. Rewizja obowiązującego od 2002 r. (a na terenie Polski – od przystąpienia do UE w maju 2004 r.) rozporządzenia nr 1356/2000 daje tym samym nowe możliwości dotyczące prowadzenia międzynarodowych restrukturyzacji, a także ma rozwiązać problemy napotykane w praktyce przez dłużników i wierzycieli, w szczególności zmniejszyć dotychczas pojawiające się w praktyce ryzyka dla tych ostatnich. Omawiamy wybrane rozwiązania.

14 lipca 2017 r.

Kontrola pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów u przedsiębiorcy odbywa się bez wcześniejszego zawiadomienia.

Kontrola z UOKiK przybywa do spółki? Prezes powinien przerwać spotkanie 14 lipca 2017 r.

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na recepcji budynku stanowiącego siedzibę spółki poinformowali, że przybyli w celu przeprowadzenia kontroli. Poprosili o spotkanie z kimś z członków jej zarządu. W tym czasie trwało jednak spotkanie. Żaden z członków zarządu nie mógł się skontaktować z kontrolującymi. Na spółkę nałożono karę pieniężną. Powodem było uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych poprzez opóźnianie kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentacji spółki pomimo jej obecności w siedzibie. Czy dopuszczalne było nałożenie kary, skoro kontrola formalnie jeszcze nie została wszczęta?

7 lipca 2017 r.

O tym, że wybierając franczyzę, nie zawsze trafia się na wymarzonego operatora systemu, świadczy wiele przypadków z ostatnich lat.

Sąd odważnie o umowie franczyzy: Można ją zerwać, jeśli nie było zaufania7 lipca 2017 r.

Znamy wreszcie treść głośnego wyroku w sprawie sieci pijalni czekolady Mount Blanc. „Nie ma powodu, aby franczyzobiorca płacił karę umowną za zerwanie kontraktu, jeśli pomiędzy nim a operatorem systemu od dawna nie było zaufania” – tak uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. akt I ACa 711/16) w wyroku z 30 marca 2017 r. Wyrok nie był jeszcze publikowany. Dotarliśmy do niego dzięki przedsiębiorcy, który wygrał sprawę z operatorem sieci.

4 lipca 2017 r.

Jest kilka możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje polegające na wdrażaniu innowacji w firmie. Środki na ten cel zarezerwowane są w programach Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, a także w programach regionalnych. Dofinansowują one podobne rodzaje przedsięwzięć – główna różnica polega na ich wielkości oraz zasięgu terytorialnym.

Jak uzyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań4 lipca 2017 r.

Prawie połowa polskich firm uznaje innowacyjność za cel strategiczny swojej działalności – wynika z raportu „Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce”. Dowiedz się, w jaki sposób możesz uzyskać dotacje bezzwrotne na wdrażanie nowatorskich i unikatowych rozwiązań w twojej firmie.

27 czerwca 2017 r.

Grzegorz Jasiński, Prezes Zarządu Metal-Plast Sp. z o.o., Sp. k.

Ryzyko się opłaca27 czerwca 2017 r.

Posiadanie własnego, innowacyjnego produktu jest dziś istotnym elementem przewagi na rynku. Podjęcie konkurencji taką właśnie bronią wymaga nieco odwagi i sporej determinacji… ale się opłaca.

27 czerwca 2017 r.

Zmiany dotyczące kontroli. Zakłada się m.in. likwidację obowiązku prowadzenia książek kontroli.

Nowe prawo przedsiębiorców budzi nadzieje i... kontrowersje27 czerwca 2017 r.

ZMIANA PRAWA: Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców. To jeden ze sztandarowych aktów prawnych nowej konstytucji dla biznesu – pakietu ustaw przygotowywanych przez resort rozwoju. Regulacja ta ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.; dalej: u.s.d.g.).

27 czerwca 2017 r.

W świetle art. 867 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), jeżeli umowa spółki cywilnej nie stanowi inaczej, każdy jej wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i stratach bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Gdy nie uda się zmienić umowy spółki cywilnej, czasem można ją rozwiązać27 czerwca 2017 r.

Jestem jednym z trzech wspólników spółki cywilnej. Umowa spółki przewiduje, że uczestniczę w jej stratach w 60 proc., a pozostali wspólnicy w 20 proc. Natomiast udział w zysku każdego wynosi po 1/3. Czy jest możliwa zmiana umowy spółki poprzez usunięcie wskazanego postanowienia, tak aby wspólnicy w równym stopniu uczestniczyli w zyskach i stratach? Umowa została zawarta na cztery lata i nie zawiera żadnych zapisów pozwalających na modyfikację jej treści. Czy i ewentualnie jakie narzędzia przysługują mi, gdyby wspólnicy nie zgodzili się na zmianę?

27 czerwca 2017 r.

Przedsiębiorcy mają coraz więcej okazji do sięgania po fundusze unijne.

Ściągawka dla MSP: Unijne dotacje w drugim półroczu 2017 roku27 czerwca 2017 r.

Ten rok może być przełomowy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z funduszy unijnych. Liczba ogłaszanych w ramach krajowych programów operacyjnych konkursów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zauważalnie rośnie. Obecnie tylko w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonych jest aż 11 naborów wniosków. A w planach na III i IV kwartał jest ogłoszenie kolejnych konkursów o unijne dotacje.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama