Wiele osób zastanawia się, czy pracując na umowie zleceniu, ma się prawo do normalnej przerwy, podobnie jak to jest, w przypadku zatrudnionych na umowie o pracę. W artykule wyjaśniamy wątpliwości.

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, którą regulują przepisy prawa cywilnego. Pracownik zatrudniony na podstawie takiej umowy ma zupełnie inne prawa w porównaniu do umowy o pracę.

Charakterystyczne cechy umowy zlecenia to:

  • swoboda i samodzielność zleceniobiorców w organizowaniu swojej pracy,
  • nie ma określonego wymiaru czasu pracy oraz dokładnego wyznaczenia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • brak kierownictwa ze strony zleceniodawcy,
  • zachowanie minimalnej stawki za godzinę pracy w danym roku kalendarzowym.

Kodeks cywilny, a przerwa w pracy

Kodeks cywilny nie zawiera zapisu dotyczącego przerw w trakcie wykonywania pracy. Szereg niejasności wynika więc w sytuacji, gdzie wynagrodzenie zleceniobiorcy jest uzależnione od liczby przepracowanych godzin, a nie od finalnego jej zakończenia.

Przerwa w pracy, a prawo pracownika

Art. 304. § 1. Kodeksu pracy stanowi: "Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.”

Pracodawca jest zobowiązany zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niejeden specjalista odwołuje się do powyższego artykułu, wyjaśniając, iż przerwa przeznaczona jest w celu regeneracji sił lub na spożycie posiłku jest prawem wszystkich pracowników wykonujących pracę, niezależnie na podstawie jakiej umowy są zatrudnieni.

Płatna przerwa na umowie zlecenie

Przepisy nie wskazują jednak tego, czy przerwa jest płatna. Umowa zlecenie to umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami, które uzgodniły warunki w niej zawarte. To czy zleceniobiorca ma prawo do przerwy i czy jest ona płatna, zależy więc od zapisów zawartych w umowie.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, przysługuje jedynie za czas wykonywania danego zlecenia. Przerwa nie jest bowiem czasem wykonywania pracy, przez co nie należy się za nią wynagrodzenie.