Małe i średnie przedsiębiorstwa

25 września 2016 r.

Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą także w sytuacji gdy działalność gospodarcza jest zawieszona, wójt lub burmistrz mają prawo naliczyć wyższy podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości: Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku płacenia wyższej daniny25 września 2016 r.

Prowadzę działalność gospodarczą, w związku z tym płacę wyższą stawkę podatku od nieruchomości za budynki wykorzystywane na potrzeby firmy. W ubiegłym roku zawiesiłem na kilka miesięcy działalność. Niedawno urząd gminy wszczął jednak postępowanie w sprawie niezapłaconego przeze mnie podatku od nieruchomości za 2015 r. Naliczył mi podwyższoną stawkę. Uważam, że tylko faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej mogło skutkować wyższym podatkiem. Czy działania wójta są zgodne z prawem?

23 września 2016 r.

Na naukę nigdy nie jest za późno

Na naukę nigdy nie jest za późno23 września 2016 r.

Kurs, szkolenie, studia, doradztwo – przedsiębiorcy i pracownicy szukający oferty najlepiej dopasowanej do swoich potrzeb powinni zajrzeć do Bazy Usług Rozwojowych.

20 września 2016 r.

W ocenie NSA za szczególne przepisy w tej sprawie uznaje się ustawę z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: u.w.t.p.a.).

Można kupić sklep pożywczy z alkoholem, ale zezwolenia już nie20 września 2016 r.

Nabyłem sklep, który m.in. specjalizował się w alkoholach i miał udzielone zezwolenie na obrót nimi. Wystąpiłem do prezydenta miasta o przeniesienie tych zezwoleń na moją spółkę. Ten odmówił. Czy nabycie firmy nie powoduje automatycznego przejścia na nabywcę takiej zgody? Czy w sytuacji, kiedy jest to istotny element działalności firmy, taka zgoda nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa?

20 września 2016 r.

Zdaniem NSA jeżeli spółka pobiera wodę bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, bo stare już wygasło, a nowego jeszcze nie dostała, to nie ma uprawnień do dalszego korzystania z wód

Opłaty podwyższone, także gdy pozwolenie nie zostało uchylone20 września 2016 r.

Spółka do 31 maja 2016 r. posiadała pozwolenie na pobór wód podziemnych. O nowe pozwolenie wystąpiła 15 lipca 2016 r. Otrzymała je 1 września 2016 r. W związku z tym w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. pobierała wodę bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. Jednak jak uważa, wcześniejsze decyzje nie zostały uchylone, a zatem pobór wód nie odbywał się bez wymaganego prawem pozwolenia. Innego zdania jest marszałek województwa, który naliczył opłatę podwyższoną. Czy ma rację?

20 września 2016 r.

Niestety, z opisu sytuacji wynika, że możliwe jest nałożenie kary grzywny i kary administracyjnej – a więc ukaranie zarówno przez sąd, jak i przez urząd celny.

Przedsiębiorca kierowca zapłaci i grzywnę, i karę administracyjną20 września 2016 r.

Jestem kierowcą, prowadzę własną działalność gospodarczą. Jakiś czas temu, kiedy wykonywałem przewóz drogowy, skontrolował mnie urząd celny. Wyrokiem sądu rejonowego (karnego) zostałem ukarany grzywną za brak i nieokazanie na żądanie funkcjonariuszom urzędu celnego licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz za wykonywanie przewozu bez tachografu. Okazuje się, że kolejne postępowanie prowadzi przeciwko mnie urząd celny w trybie art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Skoro zostałem już uprzednio ukarany przez sąd rejonowy, to czy mogę ponownie zostać ukarany karą pieniężną, ale tym razem przez urząd celny?

20 września 2016 r.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej u.p.f.) obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w tej ustawie.

Sklep może nabywać leki tylko w hurtowni farmaceutycznej20 września 2016 r.

Prowadzę sklep, w którym sprzedaję leki wydawane bez recepty, np. na przeziębienie czy przeciwbólowe. Nie zawsze zaopatruję się w te produkty w hurtowni farmaceutycznej. Ostatnio dowiedziałem się, że nadzór farmaceutyczny może mi jednak to nakazać, mimo iż nie prowadzę apteki. Czy to prawda?

20 września 2016 r.

Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium da się uchylić w sądzie20 września 2016 r.

Jestem wspólnikiem w spółce z o.o., w której posiadam 10 proc. udziałów. Oprócz mnie jest jeszcze dwóch udziałowców: jeden ma 10 proc., a drugi – 80 proc. Ten ostatni pełni funkcję prezesa zarządu spółki. Ostatnio podjęta została uchwała o udzieleniu mu absolutorium. Okazało się jednak, że prezes zarejestrował działalność gospodarczą w tej samej branży. Zrobił to bez zgody walnego zgromadzenia wspólników, której konieczność uzyskania w takim wypadku wyraźnie wynika z umowy spółki. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

20 września 2016 r.

Zasadą jest, iż samodzielne podmioty gospodarcze powinny podejmować decyzje biznesowe w sposób niezależny.

Zachowania równoległe: Zmowa czy wykorzystywanie informacji20 września 2016 r.

Efektywne zarządzanie cenami jest normalnym i pożądanym zachowaniem rynkowym. W orzecznictwie antymonopolowym zachowania równoległe (paralelne), a więc działania przedsiębiorców polegające na dostosowywaniu się przez nich do zmian warunków rynkowych, m.in. do zmian cen pobieranych przez konkurentów, nie są zakazane, o ile u ich podstaw nie leżą wcześniejsze uzgodnienia.

17 września 2016 r.

Właściciel restauracji nie musi znosić zachowania kłopotliwych gości i ma prawo usunąć takie osoby z lokalu.

Jak pozbyć się kłopotliwego gościa z restauracji17 września 2016 r.

Jako restaurator mam liczne problemy z awanturującymi się gośćmi. I próbując się ich pozbyć, czuję się często bezradny. Kilkakrotnie miały miejsce interwencje policji, która poradziła mi, aby przygotował regulamin. Chciałbym wpisać do niego postanowienie, które – mam nadzieję – pomoże nam w radzeniu sobie z tego typu kłopotliwymi gośćmi. Chciałbym ująć to mniej więcej w taki sposób: „W przypadku łamania prawa lub regulaminu restauracji, niszczenia mienia restauracji przez gościa pracownicy restauracji uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z restauracji lub w razie konieczności – zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji”. Czy taki zapis będzie zgodny z przepisami?

16 września 2016 r.

Egzaminu na członka rady nadzorczej nie musi zdawać osoba, której wiedza była już weryfikowana przed wejściem obecnych przepisów.

Kto może trafić do rady nadzorczej lub zarządu państwowej spółki16 września 2016 r.

Praktycznie każdy, kto ma wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, może zostać prezesem firmy z udziałem Skarbu Państwa. Wcześniej musi jednak przejść postępowanie kwalifikacyjne. Wymóg legitymowania się wyższymi studiami dotyczy też kandydatów do rad nadzorczych. Na tych czeka z kolei państwowy egzamin

13 września 2016 r.

Po pierwsze, zaplanowane rozwiązania mogą być na różnym poziomie ogólności, a po drugie - mogą też zostać zupełnie zmienione w trakcie dalszej procedury planistycznej.

Jednoczesna zmiana planu miejscowego i studium jest niemożliwa13 września 2016 r.

Planujemy budowę zakładu produkcyjnego. Bardzo nam zależy na czasie – chciałbym rozpocząć prace najszybciej, jak to możliwe. Niestety do realizacji zamierzenia niezbędne jest uchwalenie planu miejscowego. Na etapie wstępnych analiz w gminie okazało się, że nowy plan miejscowy byłby sprzeczny z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w związku z powyższym konieczna jest również zmiana studium. Rozłożone w czasie prace nad zmianą studium i zmianą planu miejscowego znacząco wydłużyłyby przygotowania do inwestycji. Zastanawiam się, czy w celu przyśpieszenia całej procedury nie byłoby możliwe równoczesne rozpoczęcie prac nad zmianą planu miejscowego i studium?

13 września 2016 r.

Sprzedawca lub dystrybutor niebędący wprowadzającym ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za sprzedaż konsumencką lamp LED niespełniających wymogów.

Za lampy LED niezgodne z wymaganiami sprzedawca też ponosi odpowiedzialność13 września 2016 r.

Sprzedajemy lampy LED, które kupujemy u importera sprowadzającego je z Chin. Niedawno jeden z klientów zakwestionował prawdziwość parametrów, które importer zadeklarował na opakowaniu, a ponadto stwierdził, że informacje są niepełne, bo brakuje m.in. danych o trwałości lampy. Jako sprzedawca mam niewielkie możliwości skontrolowania parametrów jakościowych. Czy ponoszę odpowiedzialność za ewentualne nieprawdziwe informacje? Jakie dane powinny znaleźć się na opakowaniu?

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama