Małe i średnie przedsiębiorstwa

10 sierpnia 2017 r.

Kwestia, czy wartość przedmiotu zaskarżenia w skardze kasacyjnej należy liczyć odrębnie dla każdego podwładnego przez długi czas budziła wątpliwości, a orzecznictwo było niejednolite

Mały przedsiębiorca z zamkniętą drogą do Sądu Najwyższego10 sierpnia 2017 r.

Na mocy decyzji ZUS zalegam z zapłatą składek za czterech pracowników. Łącznie zaległość wynosi 15 000 zł (oddzielnie zaś za poszczególnych podwładnych po ok. 4000 zł). Sądy obu instancji podtrzymały niekorzystną dla mnie decyzję, chciałbym więc wnieść skargę kasacyjną. Nie wiem jednak, czy wartość przedmiotu zaskarżenia należy liczyć odrębnie dla każdego podwładnego, czy też można je zsumować? Sąd co prawda rozpatrywał je w jednym procesie, ale ZUS wydał odrębne decyzje.

8 sierpnia 2017 r.

Niektóre zdarzenia lub okoliczności dotyczące podmiotu należącego do grupy kapitałowej rzutują pośrednio (niemniej w znaczący sposób) na sytuację pozostałych członków grupy, w tym spółki dominującej.

Opieszałość spółek zależnych nie tłumaczy emitenta8 sierpnia 2017 r.

Podmiot zależny od emitenta akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z opóźnieniem przekazuje mu istotne informacje dotyczące swojej działalności. Czy w świetle przepisów regulujących obowiązki informacyjne na rynkach finansowych ta sytuacja rodzi dla emitenta ryzyko prawne?

8 sierpnia 2017 r.

Na co obecnie można znaleźć wsparcie w poszczególnych województwach

Dotacje czekają na małe i średnie firmy w funduszach regionalnych8 sierpnia 2017 r.

Pieniądze na tworzenie żłobków i przedszkoli, na organizację centrów biznesu (które oferują na wynajem pomieszczenia biurowe, handlowe, magazyny czy sale konferencyjne), na budowę instalacji do wytwarzania energii wykorzystujących m.in.: wiatr, biomasę, biogaz, promieniowanie słoneczne lub geotermię. Gdzie je można znaleźć? W regionalnych programach operacyjnych.

25 lipca 2017 r.

Procedury związane z przyznaniem patentu są długotrwałe i kosztowne. W zależności od stopnia złożoności wynalazku oraz liczby państw, w których przedsiębiorca planuje ubiegać się o ochronę, koszt  uzyskania ochrony może się wahać od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce mają możliwość uzyskania wsparcia, dzięki któremu mogą zaoszczędzić połowę związanych z tym kosztów.

Jak uzyskać dofinansowanie na ochronę patentową25 lipca 2017 r.

W globalizującej się gospodarce ubieganie się o ochronę patentową obejmującą swoim zakresem jedynie terytorium Polski może okazać się nieefektywne. Co prawda uzyskanie prawa wyłączności także za granicami kraju nie jest tanie, innowatorzy mogą jednak liczyć na wsparcie funduszy europejskich. Sprawdźcie, jak uzyskać dofinansowanie na ochronę patentową.

20 lipca 2017 r.

Część regionów może nie mieć pieniędzy na wkład własny

Groźne zmiany w eurofunduszach20 lipca 2017 r.

Zmniejszenie unijnego wkładu przy inwestycjach, skrócenie perspektywy finansowej do pięciu lat, dostęp do środków także dla lepiej rozwiniętych państw – pomysły Brukseli powinny coraz bardziej nas niepokoić.

17 lipca 2017 r.

We wcześniejszych wyrokach unijny trybunał przesądził, że osoba fizyczna, której dobra osobiste naruszono w internecie, może występować o ochronę do sądu, w którym sama mieszka. Teraz zaś rozstrzyga, czy zasadę tę można przenieść na osoby prawne.

Spółka może bronić reputacji we własnym kraju17 lipca 2017 r.

Firma, której reputacja ucierpiała w wyniku internetowych publikacji, może się domagać sprawiedliwości przed sądem, w którym ma siedzibę, nawet gdy pozywa podmiot z innego państwa – uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w precedensowej opinii.

15 lipca 2017 r.

Dłużnicy prowadzący transgraniczną działalność oraz ich wierzyciele uzyskają większą elastyczność w planowaniu działań zmierzających do sądowej restrukturyzacji zadłużenia.

Trudniej uciec z upadłością za granicę 15 lipca 2017 r.

NOWE PRAWO: 26 czerwca weszło w życie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 141, s. 19). Przepisy te regulują m. in. zasady określania sądu właściwego do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w razie niewypłacalności dłużnika pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, relacje pomiędzy postępowaniami prowadzonymi w różnych państwach oraz skutki orzeczeń wydanych w ramach takich postępowań, gwarantując ich uznawanie w całej UE. Rewizja obowiązującego od 2002 r. (a na terenie Polski – od przystąpienia do UE w maju 2004 r.) rozporządzenia nr 1356/2000 daje tym samym nowe możliwości dotyczące prowadzenia międzynarodowych restrukturyzacji, a także ma rozwiązać problemy napotykane w praktyce przez dłużników i wierzycieli, w szczególności zmniejszyć dotychczas pojawiające się w praktyce ryzyka dla tych ostatnich. Omawiamy wybrane rozwiązania.

14 lipca 2017 r.

Kontrola pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów u przedsiębiorcy odbywa się bez wcześniejszego zawiadomienia.

Kontrola z UOKiK przybywa do spółki? Prezes powinien przerwać spotkanie 14 lipca 2017 r.

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na recepcji budynku stanowiącego siedzibę spółki poinformowali, że przybyli w celu przeprowadzenia kontroli. Poprosili o spotkanie z kimś z członków jej zarządu. W tym czasie trwało jednak spotkanie. Żaden z członków zarządu nie mógł się skontaktować z kontrolującymi. Na spółkę nałożono karę pieniężną. Powodem było uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych poprzez opóźnianie kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentacji spółki pomimo jej obecności w siedzibie. Czy dopuszczalne było nałożenie kary, skoro kontrola formalnie jeszcze nie została wszczęta?

7 lipca 2017 r.

O tym, że wybierając franczyzę, nie zawsze trafia się na wymarzonego operatora systemu, świadczy wiele przypadków z ostatnich lat.

Sąd odważnie o umowie franczyzy: Można ją zerwać, jeśli nie było zaufania7 lipca 2017 r.

Znamy wreszcie treść głośnego wyroku w sprawie sieci pijalni czekolady Mount Blanc. „Nie ma powodu, aby franczyzobiorca płacił karę umowną za zerwanie kontraktu, jeśli pomiędzy nim a operatorem systemu od dawna nie było zaufania” – tak uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. akt I ACa 711/16) w wyroku z 30 marca 2017 r. Wyrok nie był jeszcze publikowany. Dotarliśmy do niego dzięki przedsiębiorcy, który wygrał sprawę z operatorem sieci.

4 lipca 2017 r.

Jest kilka możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje polegające na wdrażaniu innowacji w firmie. Środki na ten cel zarezerwowane są w programach Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, a także w programach regionalnych. Dofinansowują one podobne rodzaje przedsięwzięć – główna różnica polega na ich wielkości oraz zasięgu terytorialnym.

Jak uzyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań4 lipca 2017 r.

Prawie połowa polskich firm uznaje innowacyjność za cel strategiczny swojej działalności – wynika z raportu „Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce”. Dowiedz się, w jaki sposób możesz uzyskać dotacje bezzwrotne na wdrażanie nowatorskich i unikatowych rozwiązań w twojej firmie.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama