Małe i średnie przedsiębiorstwa

28 marca 2017 r.

Jedną z proponowanych w dyrektywie nowości jest wprowadzenie obowiązku zatwierdzania polityki wynagradzania kadry dyrektorskiej spółki (notowanej na rynku regulowanym) przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Drobni akcjonariusze pod unijnym parasolem28 marca 2017 r.

ZMIANA PRAWA: Unia Europejska chce, aby akcjonariusze mniejszościowi mieli więcej praw i byli lepiej chronieni. Dlatego proponuje m.in. wprowadzenie większej przejrzystości w zasadach ustalania wynagrodzeń dla dyrektorów, większej transparentności w działaniach spółki i działalności pośredników, pełną identyfikację akcjonariuszy. To tylko część propozycji zawartych w projekcie nowelizacji dyrektywy 2007/36/WE z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE z 2007 r. L 184, s. 17) oraz dyrektywy 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych [...] (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 182, s. 19). W marcu rezolucję w tej sprawie przyjął Parlament Europejski. Bezpośrednim impulsem do stworzenia nowego prawa był kryzys finansowy, który w ocenie parlamentarzystów spowodowany został m.in. przez to, że w wielu spółkach akcjonariusze skupili się na krótkodystansowym zaangażowaniu w firmę. Spekulanci nie identyfikowali się ze spółką i w momencie kryzysu wyprzedawali akcje, co prowadziło do dodatkowego pogorszenia jej sytuacji. – Proponowane zmiany mają ułatwić drobnym inwestorom realizację uprawnień korporacyjnych, a jednocześnie zwiększą transparentność działań profesjonalistów działających na rynku kapitałowym – oceniają eksperci. Ich zdaniem kierunek zmian jest dobry. Kluczowa będzie transpozycja przepisów przez państwa członkowskie i rzeczywiste egzekwowanie wymogów transparentności od uczestników rynku. Stanowisko parlamentu zostanie teraz przekazane Radzie UE. Jeśli przyjmie ona dokument, Polska będzie miała 24 miesiące na wdrożenie nowych przepisów w życie. Przedstawiamy najważniejsze proponowane zmiany.

28 marca 2017 r.

Kodeks postępowania cywilnego pozwala w niektórych sytuacjach wyłączyć sędziego z postępowania.

Brak bezstronności sędziego trzeba udowodnić28 marca 2017 r.

Wytoczyłem sprawę kontrahentowi za zaległe faktury. Końca postępowania nie widać, mam wrażenie, że sąd sprzyja pozwanemu. Ukarał grzywną mojego pracownika za niestawienie się jako świadek, a potem nie dopuścił innego pracownika do zeznań. Czy mogę się domagać zmiany sędziego?

24 marca 2017 r.

Mgr inż. Dominika Andrys z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Fot. Andrzej Szkocki

EUREKA DGP: Prosimy zestresować lawendę24 marca 2017 r.

Badaczka ze Szczecina postanowiła zmusić tę roślinę do wydajniejszej produkcji olejku eterycznego. Wszystkie rośliny, z których człowiek pozyskuje olejki eteryczne, produkują je na własny użytek. W efekcie do pozyskania kilkudziesięciu kilogramów olejku potrzebne są czasami tony roślin.

14 marca 2017 r.

ŚCIĄGAWKA: Jak uzyskać zezwolenie na loterię promocyjną14 marca 2017 r.

Przedsiębiorcy – w celu zwiększenia obrotów – często organizują loterie promocyjne dla konsumentów. Trzeba pamiętać, że wymagane jest uzyskanie zezwolenie dyrektora izby administracji skarbowej. O takie zezwolenie mogą się ubiegać podmioty, które spełnią warunki określone w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.; dalej: ugh). Loterie promocyjne mogą być urządzane jednorazowo, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, w skali ogólnokrajowej lub lokalnej. Przedstawiamy poniżej, jak w kilku krokach uzyskać odpowiednie zezwolenie.

13 marca 2017 r.

Jeśli urząd w określonych kategoriach spraw nie wyda decyzji we wskazanym terminie, strona będzie mogła uznać, że organ odpowiedział na wniosek pozytywnie

100 zmian dla firm: Nowe reguły postępowania administracyjnego13 marca 2017 r.

Posłowie uchwalili nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w skład tzw. 100 zmian dla firm, które stanowią pierwszy etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W projekcie duży nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych oraz ograniczenie nadmiernego formalizmu. W rezultacie wprowadzono kilka nowych reguł postępowania administracyjnego.

10 marca 2017 r.

Jeśli kiedyś powstanie polski samochód elektryczny, dobrze byłoby, żeby sięgał po takie właśnie innowacyjne rozwiązania – a nie był tylko luźnym złożeniem dostępnych na rynku elementów.

Napęd lepszy niż w Tesli [EUREKA DGP]10 marca 2017 r.

Choć napędy elektryczne są znane od ponad stu lat, cały czas trzeba je udoskonalać – zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzeby motoryzacji. To z myślą o niej inżynierowie ze Szczecina opracowali specjalny silnik elektryczny

8 marca 2017 r.

"Regulacja prawna, która towarzyszy tej kategorii produktów, została przyjęta, jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii. Jej przyjęciu towarzyszyła konieczność dostosowania polskiego prawa do kształtu ówczesnych przepisów wspólnotowych. "

Problem z szybkowarem. Błąd w tłumaczeniu przepisów oznacza problemy dla polskich firm8 marca 2017 r.

Jakie wymogi powinien spełniać określony towar zanim trafi na rynek? Brak prawidłowej implementacji dyrektywy do prawa krajowego może oznaczać problemy dla firm. - Kluczowe jest tutaj występowanie terminu „moduł”, którego zabrakło w krajowych przepisach. Jego brak niezwykle istotnie zmienia sens konkretnego przepisu i ma daleko idące konsekwencje w zakresie wymogów stawianych szybkowarom ciśnieniowym – zauważa dr Igor B. Nestoruk, radca prawny.

20 lutego 2017 r.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby wezwanie do zapłaty, które wierzyciel musi wysłać przed przekazaniem informacji do BIG, było wysłane listem poleconym.

Pakiet wierzycielski zbyt zachowawczy20 lutego 2017 r.

Właściwy kierunek, ale niedoskonałe wykonanie. Tak przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt wzmocnienia pozycji wierzycieli oceniają biura informacji gospodarczej zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Organizacja wskazuje, że urzędnicy, nie chcąc uderzyć w prawa dłużników, w szczególności tych będących konsumentami, podeszli do tematu zbyt zachowawczo.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama