Małe i średnie przedsiębiorstwa

17 stycznia 2017 r.

Przedsiębiorcy wciąż mogą używać swoich logotypów, natomiast ten opracowany przez MRiRW stanowi jedynie alternatywę.

„Produkt polski” w nowej odsłonie zagraża opatentowanym znakom17 stycznia 2017 r.

PROBLEM: Nowelizacja ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) wprowadziła możliwość oznaczania tych produktów specjalnym znakiem „Produkt polski”. Przy czym z nowo dodanego art. 7b wynika, że tego oznaczenia, w tym i logotypu, będą mogli używać tylko ci przedsiębiorcy, których produkty spełniają ustawowe wymogi. Lecz co z tymi, którzy już dziś posługują się takim symbolem, a znak towarowy z oznaczeniem „Produkt polski” mają zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP (UP RP)?

17 stycznia 2017 r.

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z art. 22 par. 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania tej spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 k.s.h.

W spółce jawnej bez majątku za zobowiązania odpowiadają wspólnicy17 stycznia 2017 r.

Prowadzę firmę. Sąd oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej (jeden tytuł wykonawczy), która była moim kontrahentem. Wcześniej doszło do bezskutecznej egzekucji wobec spółki (obecnie w likwidacji), ale przy użyciu drugiego tytułu wykonawczego. Sąd podał, że nie ma wykazanej bezskuteczności egzekucji ze spółki (jak przy drugim tytule wykonawczym), a likwidacja nie spełnia wymogu bezskuteczności. Czy jest podstawa do odwołania się od orzeczenia sądu?

17 stycznia 2017 r.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że czytelnik może spać spokojnie, bo dopełnił formalności związanych z rezygnacją w sposób prawidłowy jeszcze przed powstaniem zadłużenia.

Jeśli prezes właściwie złożył rezygnację, to nie odpowie za późniejsze długi spółki17 stycznia 2017 r.

Byłem prezesem zarządu spółki z o.o. Niedawno gmina, wobec której spółka ma niespłacone zobowiązania, wytoczyła mi sprawę na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, bo egzekucja z majątku spółki była bezskuteczna. W uzasadnieniu podano, że dług powstał w okresie, gdy pełniłem funkcję prezesa. Jednak to nieprawda, bo byłem wtedy jedynie formalnie wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale faktycznie na kilka miesięcy przed powstaniem zadłużenia złożyłem rezygnację na ręce wspólnika spółki i dodatkowo wysłałem pismo do sądu rejestrowego. Niestety wspólnik nie złożył wniosku do KRS o wykreślenie mnie z funkcji prezesa, wobec czego gmina przytacza argumenty o domniemaniu prawdziwości wpisu. Czy w tej sytuacji mogę zostać obciążony długiem spółki, skoro faktycznie nie byłem w zarządzie?

10 stycznia 2017 r.

Firma, praca

Prowadzisz firmę? Sprawdź, na co uważać i komu płacić10 stycznia 2017 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność bardzo często na chwilę po jej rejestracji otrzymują szereg pism, których forma często wygląda jak nakaz zapłaty, dzięki której nasza działalność zostanie wpisana do jakiegoś rejestru. Tymczasem prawo nie nakłada na przedsiębiorców takich obowiązków. Co zrobić, gdy dostaniemy takie pismo? Na co zwracać uwagę i jakie rzeczywiście obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach? Więcej w materiale wideo.

30 grudnia 2016 r.

W rejestrze dłużników ujawnieniu podlegają dane o zobowiązaniach bezspornych i spornych, ale w przypadku kwestionowania wierzytelności przez dłużnika informacja gospodarcza powinna uwzględniać tę okoliczność. Aby zamieścić takie zastrzeżenie, wierzyciel musi jednak o niej wiedzieć.

Czy umieszczenie danych w BIG narusza dobre imię spółki 30 grudnia 2016 r.

Nasza sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką jawną, w związku z czym wystawiono nam fakturę VAT. Nie uregulowaliśmy należności, gdyż uznaliśmy, że druga strona nie zrealizowała warunków umowy. Spółka wezwała nas do zapłaty, a następnie wysłała ostateczne wezwanie, zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, prowadzącego rejestr dłużników. Na oba pisma nie odpowiedzieliśmy. Na wniosek sp.j. w jednym z biur ujawniono informację o zadłużeniu naszej spółki. Nie zawarto jednak informacji, że roszczenie jest sporne. Gdy okazało się, że spółka figuruje w rejestrze, bank odmówił udzielenia kredytu. Wystąpiliśmy więc do sp.j., by wnioskowała o usunięcie informacji. Ta odmówiła, nie poinformowała też biura, że sprawa jest sporna. Czy doszło do naruszenia dóbr osobistych naszej spółki, w tym dobrego imienia?

30 grudnia 2016 r.

Jak widać – zbliżające się ujednolicenie ochrony tajemnic w całej UE niesie dla polskich przedsiębiorców spore wyzwanie.

Jednolita ochrona tajemnic w UE to wyzwanie dla polskich firm30 grudnia 2016 r.

Już tylko półtora roku dzieli nas od daty implementacji unijnej dyrektywy 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. nazywanej potocznie dyrektywą w sprawie ochrony tajemnic handlowych. Wielkie firmy już dziś zaczynają się do niej przygotowywać. Tymczasem polscy przedsiębiorcy niewiele o niej wiedzą. Co najwyżej tyle, że ma lepiej chronić tajemnice firm oraz przewiduje ujednolicenie tej ochrony na poziomie całej Unii.

27 grudnia 2016 r.

Pełna nazwa uchwał reklamowych to „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane”.

Uchwały reklamowe w gminach oznaczają ograniczenia dla firm27 grudnia 2016 r.

Obowiązująca od 11 września 2015 r. ustawa krajobrazowa (czyli ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu; Dz.U. poz. 774) pozwala m.in. radom gmin określić w formie uchwał lokalne zasady umieszczania reklam. W uchwałach samorządy mogą decydować nie tylko, gdzie i jakie reklamy można umieszczać, lecz także, jaka będzie wysokość opłat za nie. Do tego gminy mogą karać grzywną za niestosowanie lokalnych przepisów.

27 grudnia 2016 r.

Czy wpis do rejestru zastawów jest możliwy na ruchomościach o zmiennym składzie27 grudnia 2016 r.

Prowadzę firmę. W sądzie rejonowym złożyłem wniosek o wpis do rejestru zastawu na mieniu kontrahenta (chodziło o artykuły metalowe). Załączyłem do wniosku umowę zastawu, w której wskazano miejsce położenia towaru i jego wartość. Zastaw miał zabezpieczać wierzytelności z umów handlowych. Sąd oddalił wniosek, uznając, że umowa jest wadliwa, bo nie określono w niej liczby tych rzeczy i sposobu ich wyodrębnienia, np. przez oznaczenie sztuk. Poza tym stwierdził, że „brak im cechy zorganizowania”. Czy orzeczenie sądu jest prawidłowe? Powstaje też pytanie, czy sąd mógł w ogóle weryfikować umowę zastawu?

27 grudnia 2016 r.

Spółka nie działa, ale sprawozdania prezes powinien składać27 grudnia 2016 r.

Byłem prezesem zarządu małej spółki z o.o. Ostatnio sąd rejonowy (sąd rejestracyjny) nałożył na mnie grzywnę w wysokości 2 tys. zł za niezłożenie wniosku o ujawnienie wzmianki o sprawozdaniu finansowym za lata 2010–2013 i jednocześnie skierował ponowne wezwanie do złożenia wniosku oraz niezbędnej dokumentacji. Czy czynności sądu są słuszne, skoro spółka nie prowadziła faktycznie działalności w ww. okresie i nie sporządzała sprawozdań?

20 grudnia 2016 r.

Przepisy nowego rozporządzenia w tym zakresie (projekt z 14 stycznia 2016 r.) mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Obecnie projekt jest jednak nadal na etapie opiniowania.

Wniesienie opłaty to niejedyny obowiązek firmy 20 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorca handlujący bateriami lub akumulatorami na polskim rynku jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu produktów.

18 grudnia 2016 r.

samochód

Klient musi wiedzieć, ile zapłaci za samochód 18 grudnia 2016 r.

Prowadzę działalność gospodarczą, sprzedaję fabrycznie nowe auta. We wzorze umowy z nabywcami zamieściłem postanowienie, że „cena sprzedaży samochodu ulegnie zmianie w przypadku podwyższenia standardu samochodu, wynikającego z decyzji jego producenta”. Kupujący zarzucił mi, że zapis ten jest niedozwolony. Czy to prawda?

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama