Małe i średnie przedsiębiorstwa

28 listopada 2016 r.

SN: Za przedłużoną kadencję rady nadzorczej spółka powinna zapłacić28 listopada 2016 r.

Wojciech B. został powołany do rady nadzorczej zgodnie ze statutem spółki akcyjnej C. z końcem lipca 2007 r. Zgodnie z jej statutem kadencja rady miała trwać 3 lata i zakończyć się 31 lipca 2010 r. Jednak zarówno pan B., jak i pozostali członkowie rady pełnili swoje funkcje aż do września 2011 r., gdyż dopiero w tym miesiącu odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za ostatni pełny rok obrotowy, tj. za rok 2010. Zgodnie bowiem z art. 369 par. 4 k.s.h. (mającym do rady nadzorczej odpowiednie zastosowanie na mocy art. 386 par. 2 k.s.h.) mandat członka rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady.

25 listopada 2016 r.

Przypomnijmy: sieć dyskontów 8 listopada niespodziewanie zakończyła akcję promocyjną „Sprytnie i tanio kupować marki Lidla. Absolutna satysfakcja lub zwrot pieniędzy”.

Jak sprytnie (i tanio) napisać regulamin promocji. Nauka nie tylko na błędach Lidla25 listopada 2016 r.

W jednym z ostatnich numerów tygodnika Firma i Prawo pisaliśmy o kontrowersyjnym finale akcji promocyjnej jednej z sieci dyskontów („Lidl strzelił sobie w stopę”, DGP nr 220 z 15 listopada 2016 r.). Postanowiliśmy pójść za ciosem i przygotować poradnik dla przedsiębiorców organizujących promocje, konkursy i loterie, aby wskazać im, jakie błędy są popełniane najczęściej przy ich przeprowadzaniu, a zwłaszcza przy opracowaniu regulaminów.

22 listopada 2016 r.

Ośrodki innowacji dla biznesu

Ośrodki innowacji dla biznesu22 listopada 2016 r.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu firmy mogą lokować swoją działalność w parkach czy inkubatorach technologicznych, a także korzystać z dotacji na innowacyjne usługi.

18 listopada 2016 r.

Niepełnosprawni mile widziani

Niepełnosprawni mile widziani18 listopada 2016 r.

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą liczyć na preferencje w niektórych projektach finansowanych z Funduszy Europejskich. Do grupy tej zaliczają się również osoby z niepełnosprawnościami.

15 listopada 2016 r.

Trybunał zajmował się kłopotliwym, a przy tym niejasnym przepisem o hipotece przymusowej, który w niekorzystnej sytuacji stawia wierzycieli.

Trybunał Konstytucyjny idzie z odsieczą wierzycielom15 listopada 2016 r.

Automatyczne wygaśnięcie hipoteki przymusowej po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, jest niekonstytucyjne – tak uznał TK. Krzywdzący przepis ma wygasnąć po 18 miesiącach od opublikowania wyroku

15 listopada 2016 r.

Promocja została zakończona 8 listopada br. „w trosce o komfort i bezpieczeństwo klientów” oraz z powodu przypadków „wykorzystywania promocji wbrew jej celom” (cytaty ze stanowisk biura prasowego Lidl)

Lidl strzelił sobie w stopę. Odwołał promocję, ale zapomniał o zapisach w swoim regulaminie15 listopada 2016 r.

Niemiecka sieć dyskontów, która 8 listopada zakończyła głośną akcję promocyjną „Sprytnie i tanio”, może mieć większe kłopoty prawne, niż się to jeszcze niedawno wydawało. Akcję zakończono z dnia na dzień. Tymczasem – jak zauważają eksperci – z pkt 10 regulaminu promocji wynikało, że „zasady mogą ulec zmianie, o czym Lidl poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem”. Piszemy w czasie przeszłym, bo także 8 listopada ze strony WWW zniknął regulamin promocji, co utrudniło tym konsumentom, którzy zakupili produkty w terminie trwania akcji, zapoznanie się z zasadami zwrotu towarów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że przygląda się sprawie. Zdaniem ekspertów są podstawy, by uznał on, że Lidl naruszył swoimi działania zbiorowe interesy konsumentów. Cała sprawa może być zaś przestrogą dla innych handlowców, by staranniej konstruowali regulaminy promocji.

15 listopada 2016 r.

Emitentom przyzwyczajonym do konkretnych progów dotyczących umów znaczących czy innych istotnych wydarzeń gospodarczych (10 proc. kapitałów własnych lub przychodów za ostatnie cztery kwartały), nadal zdarza się publikować raporty, w których odwołują się do tych sztywnych progów

Raportowanie przez emitentów w gąszczu przepisów15 listopada 2016 r.

Od 3 lipca 2016 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie MAR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku), minęły ponad cztery miesiące. Giełdowy świat nie stanął na głowie – wielu emitentów dostosowało się do nowych przepisów i opracowało polityki informacyjne na nowo. Z innej strony, czytając raporty bieżące, daje się odczuć niepewność. Obecnie ich przygotowanie spędza sen z powiek niejednemu członkowi zarządu czy menedżerowi relacji inwestorskich. Komisja Nadzoru Finansowego się przygląda, reagując w razie potrzeby i naprawiając błędy ustawodawcy. Wciąż trwa oczekiwanie na nową ustawę oraz rozporządzenia, które wskażą drogę i wyeliminują obecne sprzeczności w przepisach. Ustawa znajduje się na etapie prac legislacyjnych.

15 listopada 2016 r.

Intensywny rozwój spółki oraz coraz większa liczba prowadzonych przez nią projektów sprawiły, że zarząd zaczął się zastanawiać nad utworzeniem grupy spółek celowych.

Jak zarejestrować znak towarowy w grupie spółek córek15 listopada 2016 r.

OPIS SYTUACJI: Spółka z o.o. działająca pod firmą Nowe Produkty przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kilku nowych wyrobów. W związku z rozbudową oferty podjęto decyzję o opracowaniu spójnej polityki marketingowej. Zarząd chce przede wszystkim zarejestrować znak towarowy wspólny dla wszystkich produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo. W tym celu zlecono znajomemu grafikowi opracowanie logotypu oraz innych elementów kampanii marketingowej. W związku z zamiarem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy konieczne stało się zawarcie umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych przez grafika na zamówienie spółki. Członkowie zarządu mają jednak wątpliwości co do prawidłowej konstrukcji tego typu umowy, dlatego postanowili zlecić jej opracowanie współpracującemu prawnikowi. Spółka pierwszy raz będzie występować do Urzędu Patentowego RP. W trakcie przygotowania do procedury rejestracji znaku towarowego pojawiły się kolejne trudności wynikające ze zmiany sposobu obliczania opłat pobieranych przez Urząd Patentowy RP. Zarząd postanowił zatem zapytać prawnika, jak we właściwy sposób obliczyć wysokość opłat, a także podjąć decyzję o liczbie klas, w których znak towarowy ma zostać zarejestrowany.

15 listopada 2016 r.

Decyzja starosty była nieprawidłowa. Starosta miał bowiem powinność merytorycznego rozpoznania wniosku o umorzenie odsetek, czego jednak nie uczynił.

Odsetki uregulowano, ale wniosek o umorzenie jest nadal zasadny15 listopada 2016 r.

Uzyskałem dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Starosta wydał decyzję o jego zwrocie z odsetkami (odsetki 3,5 tys. zł). 22 sierpnia br. skierował wniosek egzekucyjny do komornika, a ten ściągnął całość należności 7 października. Jednak ja 16 września br. złożyłem wniosek o umorzenie odsetek. Starosta umorzył sprawę jako bezprzedmiotową, bo – jak uzasadniał – dług już uregulowano w całości. Nie badał przy tym zasadności wniosku. Czy decyzja starosty była słuszna?

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama