Wielu podatników uzyskuje przychody z różnych źródeł. Wszystkie, o ile nie są zwolnione z podatku, trzeba rozliczyć. Tylko niektóre rodzaje przychodów można uwzględnić łącznie w jednej deklaracji. W wielu przypadkach konieczne jest złożenie osobnego formularza. Niektórzy, podsumowując 2012 r., będą musieli wypełnić kilka druków PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). Wszystkie należy złożyć do końca kwietnia.

Opodatkowany dochód

Wypełnienie krok po kroku danego formularza prowadzi do opodatkowania dochodu, a nie przychodu. Dochód to nadwyżka przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania w danym roku kalendarzowym (w deklaracji podatnik oprócz kwot uzyskanych przychodów wykazuje również związane z nimi koszty).

Nie zawsze jednak podatnik ma dochód. Zdarza się, że koszty przekraczają przychody. Wtedy różnica jest stratą. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą czy sprzedający papiery wartościowe mogą tę stratę odliczyć od dochodu w kolejnych latach podatkowych. Jest jednak pewne ograniczenie – w danym roku nie można odliczyć więcej niż 50 proc. straty.

Niektóre rodzaje przychodów mogą być sumowane w jednej deklaracji (np. w PIT-37 można wykazać dochody ze stosunku pracy, z umów-zleceń czy z praw autorskich), a inne muszą być rozliczone oddzielnie (np. dochody z działalności gospodarczej czy dochody ze sprzedaży nieruchomości lub papierów wartościowych). Wynika to przede wszystkim z różnych zasad opodatkowania konkretnych źródeł przychodów i obowiązujących stawek (18 proc. i 32 proc. przy dochodach z pracy i działalności gospodarczej oraz 19 proc. przy dochodach ze sprzedaży akcji czy sprzedaży nieruchomości, ale także przy działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo).

Kilka dochodów razem

Najwięcej osób składa deklarację PIT-37. Za 2011 r. złożyło ją 16 452 079 podatników, czyli ponad 82 proc. wszystkich płacących PIT. Formularz ten służy do rozliczenia najpopularniejszych źródeł przychodów. Są to należności uzyskiwanie wyłącznie za pośrednictwem płatnika (np. zakładu pracy), od których zostały już w ciągu roku pobrane zaliczki. Dlatego podstawą do wypełnienia tego zeznania jest PIT-11 otrzymany od płatnika (co do zasady powinien być wystawiony do końca lutego).

Formularz ten wypełniają więc wszyscy pracownicy, którzy otrzymali wynagrodzenia ze stosunku pracy czy stosunku służbowego. Jeśli pracownik świadczył równolegle usługi na podstawie np. umowy-zlecenia czy umowy o dzieło, to również wykazuje otrzymane należności w tej deklaracji. Obowiązek taki mają też ci, którzy np. kierowali firmą na podstawie kontraktu menedżerskiego, uzyskiwali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. W PIT-37 wykazuje się również honoraria z praw autorskich oraz diety za pełnienie obowiązków społecznych.

Kilka dochodów razem można też rozliczyć w deklaracji PIT-36. Ten rodzaj deklaracji złożyło za 2011 r. 2 640 016 podatników (co stanowi ponad 13 proc. wszystkich). Formularz przeznaczony jest przede wszystkim dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą lub dział specjalny produkcji rolnej, opodatkowane według skali podatkowej.

Jeśli jednak podatnik notuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali i ze stosunku pracy, powinien je zsumować i wykazać w jednej deklaracji PIT-36, a nie składać oddzielnie PIT-36 i PIT-37. Dwa odrębne zeznania musi złożyć jednak ten podatnik, który dla przychodów z działalności gospodarczej wybrał opodatkowanie liniowe według 19-proc. stawki. Wtedy, jeśli równocześnie uzyskuje przychody z pracy, powinien złożyć oprócz PIT-36L również PIT-37.

W PIT-36 należy wykazać również przychody z innych źródeł (np. z tytułu umorzonych odsetek od pożyczki, z tytułu udziału podatnika w szkoleniu, na które został zaproszony jako np. klient firmy).