Przychody uzyskane m.in. z umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich czy działalności sportowej podlegają opodatkowaniu skalą. Zaliczki na podatek dochodowy potrąca płatnik.

Czy od nagrody może być różny PIT

Stowarzyszenie organizuje konkurs na najlepszy projekt graficzny logo. Mogą brać w nim udział zarówno osoby zajmujące się działalnością artystyczną (twórczą), jak i amatorzy. Czy to oznacza, że nagrody mogą być w różny sposób opodatkowane?

Czy można odpisać rzeczywiste koszty

Podatnik będzie współpracował z firmą na podstawie umowy-zlecenia. Sam nie jest przedsiębiorcą. Czy będzie mógł uwzględnić faktyczne koszty uzyskania przychodu?

Czy samemu trzeba płacić zaliczkę

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – zawarł z firmą budowlaną umowę o dzieło. Czy będzie musiał sam odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy po otrzymaniu wynagrodzenia?

Czy osoba fizyczna potrąca zaliczkę

Gospodyni domowa chciałaby zatrudnić osobę do pomocy, podpisując z nią umowę-zlecenie. Obie strony są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Czy na zleceniodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego?

Czy małe zlecenie rozlicza się skalą

Podatnik otrzyma ok. 150 zł tytułem wynagrodzenia za drobne zlecenie wykonywane na rzecz osoby prawnej. Czy taka umowa będzie rozliczana na ogólnych zasadach przewidzianych dla działalności wykonywanej osobiście?

Czy ryczałtem rozlicza się sędziego

Organizator meczów wypłaca zryczałtowane należności sędziom piłkarskim na podstawie rachunku według ustalonej tabeli stawek. Nie zawiera z nimi umów określających wysokość wynagrodzenia. W praktyce jednorazowe wypłaty nie przekraczają 200 zł. Czy w takim przypadku zastosowanie ma zryczałtowany sposób opodatkowania?

Czy menedżer rozlicza się skalą

Podatnik otrzymał propozycję zawarcia kontraktu menedżerskiego w celu prowadzenia przedsiębiorstwa, zarządzania majątkiem spółki i reprezentowania jej wobec osób trzecich. Czy uzyskiwane przychody będzie rozliczał jako działalność wykonywaną osobiście?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: W jaki sposób rozliczać działalność wykonywaną osobiście.