Gdy koszty uzyskania przychodu w danym roku przewyższyły uzyskane przychody, powstaje strata podatkowa. Można ją rozliczyć podatkowo w następnych latach, zmniejszając o jej wysokość dochód uzyskany w kolejnych latach. Na rozliczenie trzeba jednak przeznaczyć minimum 2 lata i nie więcej niż 5 lat.

Prowadząc działalność gospodarczą podatnik narażony jest na szeroko rozumiane ryzyko rynkowe. Niekiedy poniesione koszty przekraczają wartość uzyskanego dzięki nim przychodu, podlegającego opodatkowaniu. Oznacza to nie tylko zerową wartość zobowiązania względem organu podatkowego w danym roku podatkowym, ale także możliwość zmniejszenia wartości podatku opłacanego w kolejnych latach.

Strata podatkowa

W sytuacji, gdy w danym roku poniesione koszty przekraczają sumę uzyskanych dzięki nim przychodów, różnica ta określana jest stratą ze źródła przychodów. Warto jednak pamiętać, że określone wyżej nadwyżki wartości kosztów nad przychodami występujące w ciągu trwania roku podatkowego nie przesądzają o powstaniu straty, ponieważ mogą się kompensować z przychodami uzyskanymi w kolejnych miesiącach. Dopiero na koniec okresu rozliczeniowego ustala się wartość przychodu, która powinna zostać ujęta w deklaracji rocznej. Wtedy też podatnik może wyliczyć ewentualną wartość straty.

Maksimum 5 lat minimum 2 lata

Jeżeli w deklaracji rocznej zostanie wykazana strata podatkowa, przedsiębiorca może dokonać jej rozliczenia w czasie zmniejszając w kolejnych latach dochód do opodatkowania. Jest na to maksymalnie 5 lat. Trzeba jednak pamiętać o warunku ograniczającym dokonywanie odliczeń, polegającym na tym, że w ciągu jednego roku podatkowego można rozliczyć maksymalnie kwotę nie przekraczającą połowy wartości poniesionej straty wykazanej w zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że przyjmując maksymalne wartości odliczenia, czyli 50% straty, to w konsekwencji minimalny czas jaki jest potrzebny na jej rozliczenie to 2 lata.

Trzymając się tych ograniczeń, sam harmonogram rozliczeń zależy tylko i wyłącznie od strategii przyjętej przez przedsiębiorcę. Pozwala to na elastyczne dopasowanie rozliczenia straty w kolejnych latach do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli więc przedsiębiorca ma do rozliczenia stratę za 2011 rok, a w 2012 r. nie uzyskał wystarczających przychodów do tego by rozliczyć chociażby część tej straty może jej rozliczenie rozpocząć np. od przyszłego roku.

Stratę rozliczysz tylko w ramach jednego źródła

Trzeba także pamiętać, że rozliczenia straty dokonuje się tylko w ramach tego samego źródła przychodu. Jeżeli więc przedsiębiorca poza przychodami z działalności gospodarczej uzyskuje także przychody np. ze stosunku pracy, to nie może rozliczyć straty z działalności w ten sposób, że dokona zmniejszenia przychodów z pracy odliczając od nich dopuszczalną jej część.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care