Od 1 września 2018 roku wchodzi w życie kilka zmian w Karcie nauczyciela, dotyczących między innymi obowiązków nauczycieli czy oceny pracy pedagogiów.

To nie pierwsze zmiany, jakie dotknęły nauczycieli w 2018 roku. Od 1 stycznia pedagog, który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, musi posiadać orzeczenie lekarza medycyny pracy, podczas gdy wcześniej wystarczyło zaświadczenie od lekarza prowadzącego. Więcej na ten temat czytaj tutaj>> Od początku roku nauczyciele na innych zasadach korzystają też z uprawnień rodzicielskich w szkołach. Ponadto ścieżka awansu zawodowego została powiązana z oceną pracy nauczycieli - i to od oceny zależy dzisiaj szybsze zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego czy uzyskanie wyższego wynagrodzenia. Szczegółów na ten temat dowiesz się tutaj>>

Kolejnych zmian nauczyciele mogą spodziewać się w roku szkolnym 2018/2019.

Awans zawodowy nauczyciela. Od września 2018 roku wydłużony zostanie więc staż na stopień nauczyciela kontraktowego - z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

Dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przed komisją kwalifikacyjną zastąpi sprawdzian przed komisją egzaminacyjną, w skład której wejdą osoby spoza szkoły, czyli: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz - tak jak w przypadku komisji kwalifikacyjnej - dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu.

Wydłużą się także okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. I tak z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast nie rok, ale cztery lata potrzeba będzie, aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W ten sposób ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale okres ten będzie można skrócić. Jeżeli nauczyciel kontraktowy lub mianowany uzyska wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Dłuższy będzie również okres, po jakim dyrektor szkoły będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Dyrektor z nieprzerwanym okresem pracy na stanowisku wynoszącym co najmniej 3 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego dopiero po 5 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (obecnie są to cztery lata), a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po 4 latach (obecnie są to trzy lata).

Wprowadzono też nowe rozwiązanie, pozwalające na kontynuację stażu po przywróceniu nauczyciela do pracy prawomocnym wyrokiem sądu pracy. Staż odbyty przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zostanie uwzględniony w stażu, bez znaczenia na długość przerwy w zatrudnieniu.

Wreszcie na nauczyciela został nałożony obowiązek doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły.

Pensum nauczycieli-specjalistów. Zmiany w Karcie nauczyciela obejmą również pensum pedagogów. Do tej pory pensum nauczycieli-specjalistów było ustalane przez organy prowadzące poszczególne placówki. W efekcie czas pracy tych pedagogów był bardzo zróżnicowany. Od 1 września 2018 roku pensum nauczycieli-specjalistów ma być sztywno określone w Karcie Nauczyciela i wynosić:

  • dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – 22 godziny tygodniowo;
  • dla osób posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 20 godzin tygodniowo.

Pensum łączone. Ujednoliceniu ulegnie także pensum łączone, realizowane przez nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy wypełniają obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Teraz jest ono także ustalane przez organ prowadzący placówkę. Po zmianach pensum łączone będzie ustalane jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.

Dyrektor szkoły bez godzin ponadwymiarowych. W znowelizowanej Karcie Nauczyciel uregulowano także zasady wykonywania godzin ponadwymiarowych przez kierownictwo szkoły. Zgodnie z nowymi przepisami, dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciel, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, korzystający z obniżenia pensum, nie będzie mógł już mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych

Wyjątkowo tym osobom będzie można przydzielić godziny ponadwymiarowe, jeśli będzie to konieczne dla:

  • zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale,
  • zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale - w tym przypadku za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Obniżka pensum dla nauczyciela niepełnosprawnego. Zasadniczo czas pracy osoby niepełnosprawnej (także nauczyciela szkoły publicznej), zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dotychczas ten przepis powodował jednak tylko obniżenie ogólnego czasu pracy nauczyciela a nie jego zajęć obowiązkowych. Od 1 września niepełnosprawny nauczyciel z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie miał obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.