W nowym roku szkolnym 2018/2019 uczniowie i ich rodziny mogą liczyć na stypendia i zasiłki, które w sumie mogą wynieść nawet kilkaset złotych.

Wyprawka szkolna 300+. Od lipca 2018 roku rodzice po raz pierwszy mogą starać się o nowe świadczenie na pokrycie kosztów rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 300 zł. Przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole rozpoczętą przed ukończeniem 18 lat. W przypadku niepełnosprawnych uczniów świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Świadczenie jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej, a przyznaje i wypłaca jest gmina lub powiat w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Rafalska: Od 1 lipca 210 tys. wniosków o świadczenie 300 plus i 50 tys. o 500 plus>>

Dofinansowanie do podręczników. Niepełnosprawni uczniowie mogą się także ubiegać o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. Wyprawka szkolna na rok 2018/2019 została przewidziana dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc obejmuje uczniów:

 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Dopłata wynosi w zależności od rodzaju niepełnosprawności 175 do 445 złotych.

Termin składania wniosków ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a listę uprawnionych uczniów sporządza dyrektor szkoły. Gmina przelewa środki na wypłatę pomocy dla uczniów na rachunki bankowe właściwych szkół. Następnie dyrektor szkoły zwraca rodzicom, opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Ponadto rodzina, która ma prawo do zasiłku rodzinnego (przyznawanego w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka), może starać się o pomoc dla ucznia. Aby otrzymać sam zasiłek, rodzina musi jednak spełnić kryterium dochodowe - świadczenie przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 764 zł. Samo świadczenie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku wynosi:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
 • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Do zasiłku rodzice i opiekunowie mogą otrzymać liczne dodatki, w tym dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który przysługuje:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko,
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca roku kalendarzowego.

Natomiast dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.

Stypendium szkolne. O pomoc finansową związaną z rozpoczęciem roku szkolnego rodzice mogą domagać się także od gminy. Jeżeli uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe - może starać się w gminie o stypendium szkolne. Pomoc przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
 • uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek szkolny. Niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, gmina może - raz lub kilka razy w roku - przyznać zasiłek szkolny uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Chodzi na przykład o: utratę pracy przez rodziców lub opiekunów, śmierć rodziców lub opiekunów, ciężki wypadek ucznia lub nagłą czy nieuleczalna chorobę, klęskę żywiołową lub pożar, włamanie albo zalanie mieszkania albo inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych.

Wysokość zasiłku szkolnego jest uzależniona od charakteru zdarzenia losowego, ale maksymalnie nie może jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat - czyli jest to kwota: 5 x 124 złotych = 620 złotych.