Tak uznał wojewoda dolnośląski, który postanowił unieważnić część zapisów uchwały rady gminy Borów. Jej celem było wskazanie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Są one przyznawane osobom, które ich potrzebują ze względu na wiek lub chorobę. Do wydania uchwały w tej sprawie zobowiązuje radnych art. 50 ust.6 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Jednak zdaniem organu nadzoru niektóre postanowienia zawarte w tym akcie prawnym wykraczają poza ramy upoważnienia.
Wojewoda zakwestionował m.in. zapis wskazujący, że usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Dodatkowo radni uznali, że taka pomoc może być też przyznana z urzędu. Zdaniem organu nadzoru nie mieli jednak do tego prawa, bo kompetencje przewidziane w art. 50 ust. 6 sprowadzają się do określenia przesłanek, jakie są brane pod uwagę przy przyznawaniu tej formy wsparcia oraz odpłatności za jej uzyskanie. Natomiast naruszeniem tego przepisu jest ustalanie, czy usługi są przyznawane na wniosek, czy z urzędu oraz kto jest uprawniony do jego składania.
Następny z unieważnionych zapisów uchwały określał, że należność za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto gminnego ośrodka pomocy społecznej w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po tym, w którym były one realizowane. Wojewoda uznał, że jest on sprzeczny z art. 104 ust. 1 i 3 ustawy, zgodnie z którym wysokość należności z tytułu opłat za świadczenia z pomocy społecznej ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa zatem wprost wskazuje, jaki akt jest właściwy do określenia terminu zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i nie jest nim uchwała rady gminy. Ponadto jak zauważa wojewoda, to, czy dana materia zostanie uregulowana w indywidualnym akcie administracyjnym, czy prawa miejscowego, wpływa istotnie na sytuację adresata. Inny jest bowiem sposób zaskarżania decyzji i uchwały, a co z tym związane również zakres praw i obowiązków procesowych, jakie przysługują adresatowi usług opiekuńczych, jeżeli chciałby np. złożyć odwołanie.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 26 października 2015 r., NK-N.4131.9.7.2015.MS6.