Gminy nie będą już zatwierdzały taryf na dostarczanie wody i odbiór ścieków. Ten obowiązek przejmą dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz jest w trakcie konsultacji.
Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które przygotowało projekt, obecny system zatwierdzania taryf się nie sprawdza. Dlatego, że często to gmina jest jednocześnie właścicielem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, organem nadzoru nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, a także przedstawicielem odbiorców tych usług.
– To może prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu cen za usługi wodno-kanalizacyjne oraz konfliktu interesów – uważa MIB. Dlatego proponuje, aby nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków przejął zewnętrzny, wyspecjalizowany i niezależny organ – PGW „Wody Polskie”.
Będzie on weryfikował i zatwierdzał taryfy za usługi wodno-kanalizacyjne. Na uwadze ma mieć głównie ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Za wydanie decyzji przedsiębiorstwa będą musiały zapłacić 500 zł. „Wody Polskie” będą też wymierzały kary za zawyżanie cen czy nieprzedstawienie taryf do zatwierdzenia. Ich wysokość nie będzie przekraczać 15 proc. przychodów firmy osiągniętych w ciągu roku. Projekt wprowadza też zmiany w okresie obowiązywania taryf. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne będzie je określać raz na trzy lata. Obecnie są ustalane na rok.
Gminom nie podobają się propozycje ministerstwa. – To kolejne ograniczanie naszej autonomii i swobody w realizacji zadania. Powinniśmy budować państwo w oparciu o zaufanie – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Wskazuje, że zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gmin. Administracja centralna nie powinna w nie ingerować. Tymczasem rządowa propozycja obiera im część władzy w tym zakresie.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji