Radni mają tylko 45 dni na zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Jeżeli uchwała została podjęta po tym terminie, jest nieważna. Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody świętokrzyskiego.
Zakwestionował on uchwałę rady gminy Bodzechów. Dotyczyła ona zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Po dokonaniu analizy prawnej uchwały wojewoda stwierdził, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie. Rada gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku albo o odmowie, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
– Określone w przepisach 45 dni należy traktować jako ustawowy termin, po upływie którego rada gminy nie może ani zatwierdzić, ani odmówić zatwierdzenia taryfy. Upływ tego terminu skutkuje bowiem wygaśnięciem kompetencji rady gminy do podjęcia uchwał w tym zakresie – wskazała Agata Wojtaszek, wojewoda świętokrzyski, w rozstrzygnięciu. Jeżeli radni nie podejmą jej w ustawowym terminie, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo.
Tymczasem uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została podjęta przez radnych gminy Bodzechów po 54 dniach.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego z 19 lipca 2017 r., nr PNK.I.4130.48.2017