Pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, czyli między innymi ma obowiązek przygotować dla nich odpowiednie pomieszczenia, dostarczyć im wodę i zapewnić robocze ubranie.

Przepisy wyraźnie określają, jakie warunki powinny panować w miejscu pracy. Oto 6 obowiązków pracodawcy w miejscu pracy>>

W pomieszczeniach niezbyt gorąco i niezbyt głośno

Przede wszystkim powierzchnia i wysokość pomieszczeń, w których odbywa się praca, powinna być dostosowane do rodzaju wykonywanych zajęć oraz czasu przebywania pracowników w tych miejscach. Na pracownika przebywającego w miejscu pracy dłużej niż 4 godziny, powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2m2 wolnej powierzchni podłogi. Natomiast wysokość pomieszczeń nie może być niższa niż 3 m w świetle i może być tylko wyjątkowo obniżona - jeśli pracownicy pracują krócej niż 4 godziny w ciągu doby, w pomieszczeniu jest niewielka liczba pracowników lub zainstalowano tam klimatyzację. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Ponadto temperatura w miejscu pracy w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż 18 °C. W służbowych szatniach, łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych temperatura nie może spaść poniżej 24 °C. Jaka jest najwyższa/najniższa temperatura w miejscu pracy? Temperatura w miejscu pracy nie może być niższa niż 14 °C, chyba że charakter pracy na to nie pozwala - chodzi na przykład o pracę w chłodni. Z kolei temperatura maksymalna nie została dokładnie wyznaczona, jednak z przekroczeniem normy temperaturowej mamy do czynienia, gdy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C, w przypadku warunków szczególnych powyżej 26°C, a przy pracy biurowej – ponad 30°C. >>Czytaj też: Niełatwo ograniczyć pracę w upały. Jaka musi być temperatura, aby pracownik mógł przerwać pracę?

Zasadniczo pomieszczenia powinny być oświetlone światłem dziennym, a dopiero ono nie wystarcza, pracodawca musi zagwarantować oświetlenie elektryczne o odpowiednich parametrach.

Pracodawca musi też chronić pracowników przed hałasem, między innymi poprzez stosowanie zmniejszających hałas nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych. Jeżeli hałas i tak jest zbyt duży, firma musi zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony słuchu lub wprowadzić więcej przerw w ciągu dnia pracy.

Pracodawca dba o klimatyzację

Pracodawca musi też uważać na hałas i drgania powodowane przez wentylację lub klimatyzację, instalowane w celu zapewnienia odpowiedniej wentylację pomieszczeń pracy. Firma musi też zadbać o odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji, aby nie doszło do awarii. Przy czym jeżeli instrukcja obsługi nic na ten temat nie mówi, konserwacja powinna odbywać się przynajmniej raz w roku.

Klimatyzacja powinna też być zamontowana w ten sposób, aby strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie był skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy i nie powodował przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Więcej o obowiązkach pracodawcy przy klimatyzacji przeczytasz tutaj>>

Kiedy napoje i posiłki od pracodawcy

Przekroczenie dopuszczalnych temperatur - do których dochodzi zazwyczaj w miesiącach zimowych lub letnich - zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom odpowiednich napojów. Pracownik dostanie od firmy odpowiednio zimne lub gorące napoje, gdy temperatura przy pracach na otwartej przestrzeni spada poniżej 10ºC lub rośnie powyżej 25ºC lub 28ºC na stanowiskach pracy w pomieszczeniu. Pracodawca nie dba o pracownika w czasie upałów? Grozi mu do 30 tys. zł kary>>
Niezależnie od tego każdy pracownik powinien mieć dostęp do wody zdatnej do picia bez ograniczeń. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia nie mogą być oddalone więcej niż 75 m od stanowisk pracy.
Bezpłatne posiłki przysługują natomiast pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych - chodzi o ciężką pracę fizyczną czy prace pod ziemią. Mają one formę jednego dania gorącego, a gdy nie jest to możliwe, pracodawca musi albo zapewnić korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, albo umożliwić pracownikom samodzielne sporządzanie posiłków z otrzymanych produktów. Pracodawca musi również zapewnić nieodpłatny posiłek zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Pracodawca ubiera pracownika

Wreszcie w przypadku, gdy własna odzież lub obuwie pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu podczas pracy, albo gdy wymagają tego warunki pracy, pracodawca zapewnia podwładnym odzież i obuwie ochronne. Pracodawca wyznacza, które na jakich stanowiskach niezbędne jest stosowanie odzieży ochronnej.

Własnej odzieży i obuwia roboczego nie można przy tym używać przy pracach związanych z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, albo powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Co więcej, jeśli przy takiej pracy dojdzie do zniszczenia ubrania pracownika, pracodawca wypłaci mu ekwiwalent.