Jeśli w firmie doszło do wypadku, pracodawca poza udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanym i eliminacją zagrożenia, powinien powiadomić inspektora pracy lub prokuratora, jeśli zdarzenie miało charakter ciężki.

Zasadniczo pracodawcę o wypadku informuje albo sam poszkodowany pracownik, albo inny pracownik, która był świadkiem zdarzenia. Jednak nawet jeśli jedna z tych osób nie złożyła oficjalnego zawiadomienia o wypadku, a przełożony wiedział o zdarzeniu, powinien rozpocząć procedurę powypadkową. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Udzielenie pomocy rannym i zabezpieczenie miejsca wypadku

Niezależnie, czy w wypadku poszkodowany został więc pracownik, czy inna osoba przebywająca w firmie, pracodawca powinien podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, czyli między innymi wyłączyć maszyny czy odciąć zasilanie energią, a także udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Pracodawca powinien następnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby uniemożliwić dostęp do miejsca wypadku osób niepowołanych oraz uniemożliwić uruchamianie zabezpieczonych maszyn (i innych urządzeń technicznych) lub zmianę ich miejsca położenia. Ponowne uruchomienie maszyn po wypadku czy inne zmiany mogą zostać dokonane tylko za zgodą pracodawcy, który konsultuje swoją decyzję z inspektorem pracy i ewentualnie prokuratorem.

Zawiadomienie inspektora pracy i prokuratora

Bowiem o wypadku pracodawca powinien powiadomić niezwłocznie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz prokuratura, jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, albo gdy chodziło o inny wypadek, który wywołał te skutki i miał związek z pracą, a może być uznany za wypadek przy pracy.

Umowy i warunki bhp: Co skontroluje inspektor PIP w firmie>>

Ustalenie przyczyn wypadku

Kolejnym krokiem pracodawcy jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, czym zajmuje się powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. W skład zespołu wchodzi inspektor pracy i pracownik odpowiedzialny w firmie za bhp, a koszty ponosi pracodawca.

Co należy do zadań zespołu powypadkowego? Dokonuje między innymi oględzin miejsca wypadku, sprawdza stan techniczny maszyn oraz ocenia warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku. Zespół przesłuchuje także poszkodowanego oraz świadków wypadku, może również zapoznać się z opinią lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Wreszcie, po zebraniu wszystkich dowodów dotyczących wypadku, zespół dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku.

Zespół powypadkowy sporządza protokół

Zespół powypadkowy ma 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku na sporządzenie protokołu - jeśli pracownik i inspektor nie mogą dojść do porozumienia odnośnie do brzmienia dokumentu, decyzje podejmuje sam pracodawca.

Pracodawca zatwierdza również treść protokołu w ciągu pięciu dni od dnia jego sporządzenia. Jednak przed zatwierdzeniem przedstawia go jeszcze poszkodowanemu lub jego rodzinie, jeśli chodzi o wypadek śmiertelny. W przypadku zastrzeżeń lub gdy protokół nie odpowiada wymogom formalnym, pracodawca musi zwrócić go zespołowi do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Zatwierdzony protokół musi być dostarczony poszkodowanemu bądź członkom rodziny, a przy wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym także właściwemu inspektorowi pracy.

Z kolei na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych pracodawca prowadzi tzw. rejestr wypadków, który powinien przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją przez 10 lat.

Pracodawca, który nie zawiadamia właściwego organu o wypadku przy pracy i nie przedstawia (lub nie prowadzi) właściwej dokumentacji może zostać ukarany karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karą ograniczenia wolności.