Pracownikowi, który chce rozwiązać umowę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem, przysługuje między innymi prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Uprawnienia, jakie przysługują pracownikowi różnią się w zależności od sposobu, w jaki pracownik rozwiąże umowę o pracę na czas nieokreślony. Zobacz, jakie prawa przysługują pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo>>

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Najbardziej korzystne dla pracownika będzie rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem. Przede wszystkim zatrudniony ma w tym wypadku prawo do okresu wypowiedzenia, który - po zmianie przepisów od 22 lutego 2016 roku - w przypadku umowy na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Te okresy wypowiedzenia obowiązują już jednak przy umowach zawartych po 22 lutego 2016 roku, staż pracy jest bowiem liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Nawet jeśli pracownik był przed 22 lutego 2016 roku zatrudniony na podstawie umowy na czas niekreślony, to jego staż pracy niezbędny do wyliczenia długości okresu wypowiedzenia liczony jest od nowa.
Pracownikowi, który sam odchodzi z pracy, nie przysługują co prawda dni wolne na poszukiwanie pracy (jak należy wykorzystać dnie wolne na poszukiwanie pracy, dowiesz się tutaj>>), ale pracownik może się starać o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na cały lub część okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu, dowiesz się tutaj>>
Pracownik może też otrzymać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, jeśli pracodawca nie zdecyduje się udzielić podwładnemu zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia. Zobacz, ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2018 roku>>

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Pracownik może także rozstać się z pracodawcą w trybie natychmiastowym. Oto, kiedy pracownik może natychmiast zwolnić się z pracy>>

W tym wypadku pracownik także musi wykorzystać urlop wypoczynkowy zaległy oraz przysługujący mu urlop bieżący w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u pracodawcy w danym roku kalendarzowym - i powinien to zrobić do końca okresu wypowiedzenia. W związku z tym, że w tej sytuacji okresu wypowiedzenia w ogóle nie ma, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za cały niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Tak wylicza się ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy>>

Ponadto, jeśli zatrudniony odchodzi z pracy, ponieważ pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, to przysługuje mu odszkodowanie. Nie zostanie ono natomiast wypłacone w sytuacji rozwiązania przez pracownika stosunku pracy ze względu na szkodliwe warunki pracy. Odszkodowanie wynosi wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony to za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia - czyli odszkodowanie nie przekroczy równowartości wynagrodzenia za 3 miesiące.

Porozumienie stron. Wreszcie pracownik może rozstać się z pracodawcą za porozumieniem stron - wtedy warunki rozstania, w tym okres wypowiedzenia, pracownik i pracodawca ustalają poprzez porozumienie. Odprawa i zasiłek: Co traci osoba odchodząca za porozumieniem stron>>