Jeżeli skrócenie okresu wypowiedzenia jest wynikiem jednostronnej decyzji pracodawcy, pracownik ma prawo do odszkodowania. Pieniądze nie przysługują, gdy strony zawierają w tej sprawie porozumienie.

Długości okresów wypowiedzenia są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów umów. Zależą od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od czasu na jaki została zawarta umowa i przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy - liczy się, czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony, umowa na okres próbny czy też umowa na zastępstwo. Ile wynoszą okresy wypowiedzenia umowy o pracę, dowiesz się tutaj>>

Są dwa sposoby na skrócenie okresów wypowiedzenia wyznaczonych odgórnie przez kodeks pracy.

Skrócenie okresy wypowiedzenia przez pracodawcę

Może być to więc samodzielna decyzja pracodawcy, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej - dokładnie, gdy jego firma ogłasza upadłość lub jest likwidowana. Jednak szef może zdecydować się na skrócenie wypowiedzenia także z innej przyczyny niedotyczącej pracownika.

Jednostronnie pracodawca może skrócić wyłącznie trzymiesięczny okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na czas nieokreślony lub określony - i to najwyżej do jednego miesiąca. Kontrakty tymczasowe zostały objęte tymi przepisami dopiero od 22 lutego 2016 roku, kiedy ich okresy wypowiedzenia zostały zrównane z tym obowiązującymi przy etatach. Jak zmieniła się długość okresów wypowiedzenia, dowiesz się tutaj>>

Przy czym pracodawca o skróceniu wypowiedzenia musi poinformować pracownika - jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z z dnia 19 grudnia 1990 r. (sygn. akt I PR 391/90) - już wraz ze złożeniem wypowiedzenia umowy, a nie w okresie późniejszym.

Za skróconą część wypowiedzenia pracownikowi nie przysługuje co prawda wynagrodzenie, ale w zamian zatrudniony otrzyma od pracodawcy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Ponadto, pracownik za ten okres nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, ale sam okres wlicza się mu do okresu zatrudnienia w firmie wypłacającej odszkodowanie, jeśli w tym okresie pracownik pozostawał bez pracy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 kwietnia 1990 r. (sygn. akt III PZP 3/90).

Skrócenie okresy wypowiedzenia za zgodą pracownika

Skrócony okres wypowiedzenia nie jest jednak wliczany do stażu pracy ani nie przysługuje za niego odszkodowanie w przypadku, gdy strony (pracodawca i pracownik) same ustalą wcześniejszy termin rozwiązania umowy już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Bowiem w tym wypadku nie stosuje się przepisów ochronnych jak w przypadku jednostronnego skrócenia wypowiedzenia.

Ponadto za porozumieniem można skrócić każdy okres wypowiedzenia - nie tylko trzymiesięczny - a długość wypowiedzenia może być dowolnie skrócona, nawet do kilku dni.

Czytaj też: Czy pracownik może podjąć nową pracę w okresie wypowiedzenia?

Wreszcie, porozumienie może nastąpić z inicjatywy obydwu stron, które nie muszą podawać powodów swojej decyzji - nie musi więc chodzić o ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z inne przyczyny niedotyczące pracowników.