Pracownik odchodzący z firmy za porozumieniem stron lub składający wypowiedzenie nie ma prawa od odprawy pieniężnej od pracodawcy.

Pracownikowi przysługuje kilka rodzajów odpraw, w tym pośmiertna i rentowa lub emerytalna. Więcej o odprawie rentowej, emerytalnej i pośmiertnej, przeczytasz tutaj>> Pod pewnymi warunkami pracownik otrzyma także odprawę pieniężną w razie utraty pracy.

Kto ma prawo do odprawy pieniężnej? Świadczenie otrzyma pracownik, jeśli w firmie mają miejsca zwolnienie grupowe, a rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę następuje z przyczyn niedotyczących pracowników. Jeśli wyłączną przyczynę rozwiązania stosunku pracy stanowią przyczyny leżące po stronie pracodawcy, odprawę nabywają też pracownicy indywidualni. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Kiedy odprawa nie przysługuje? Jednak zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych - muszą one być przeprowadzane w firmach, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Małe firmy są więc w obydwu przypadkach zwolnione z wypłacania odprawy zwalnianym pracownikom.

Ponadto w przypadku zwolnień grupowych wypowiedzenia muszą odbywać się w okresie nieprzekraczającym 30 dni i obejmować:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
  • 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników;
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Ile wynosi odprawa pracownicza, dowiesz się tutaj>>

Odprawa nie przysługuje także, jeśli winy za rozwiązanie stosunku pracy nie ponosi pracodawca. Oznacza to, że jeśli to sam pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę, lub jeżeli strony zawierają porozumienie stron, odprawa nie musi być wypłacona. Co jeszcze traci osoba odchodząca za porozumieniem stron, dowiesz się tutaj>>

Świadczenia nie trzeba wypłacać także pracownikowi, który dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i jest zwalniany dyscyplinarnie. Z kolei co traci osoba zwolniona dyscyplinarnie, dowiesz się tutaj>>

Odprawa do zwrotu. Natomiast pracownik będzie musiał zwrócić odprawę, jeśli zostanie niesłusznie zwolniony z pracy, a sąd przywróci go do pracy. W przypadku bowiem, gdy sąd na przykład uzna, że faktyczną przyczyną zwolnienia nie była restrukturyzacja zakładu czy likwidacja stanowiska pracy zatrudnionego, ale chęć pozbycia się pracownika, to poszkodowany zostanie co prawda przywrócony do pracy, ale jednocześnie będzie musiał zwrócić pracodawcy już pobraną odprawę. Więcej o tym, jak wygląda przywrócenie do pracy, przeczytasz tutaj>>