Pracownik, który traci pracę z powodu likwidacji stanowiska, może między innymi otrzymać odprawę pieniężną.

Jedną z przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę może być likwidacja stanowiska pracy w zakładzie. Dokładnie z jakiego powodu można zwolnić pracownika, dowiesz się tutaj>> Wiąże się ona z restrukturyzacją firmy, zazwyczaj podyktowaną trudną sytuacją finansową pracodawcy.

Kiedy pracownik dostanie odszkodowanie od pracodawcy? Likwidacja stanowiska, wyposażonego w określone kompetencje i obowiązki służbowe, nie może być jednak pozorna. Ma to miejsce, jeśli w miejsce stanowiska likwidowanego pracodawca tworzy jednocześnie nowe, o takim samym charakterze. Jak orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 4 września 2007 r., I PK 92/07), z pozorną likwidacją stanowiska pracy mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy (o innej nazwie), które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego.

Pozorna likwidacja może polegać również na powierzeniu obowiązków osoby zwolnionej innym osobom zatrudnionym w firmie - także na umowę o dzieło czy zlecenie.

Poszkodowany pracownik ma prawo pozwać pracodawcę za bezprawne wypowiedzenie umowy. Jeśli jest to umowa na czas nieokreślony, sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a gdy umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu. Natomiast osoba na umowie terminowej (kontrakt próbny lub na czas określony) może domagać się tylko odszkodowania. Odszkodowanie wynosi zasadniczo równowartość wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia - czyli za 2 tygodnie, 1 miesiąc albo maksymalnie 3 miesiące. O innych przypadkach, gdy dostaniesz odszkodowanie od pracodawcy, dowiesz się tutaj>>

Kiedy pracownik otrzyma odprawę? W przypadku poprawnej likwidacji stanowiska, zwalnianej osobie przysługują wszystkie prawa przysługujące przy rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Pracownik ma więc przede wszystkim prawo do okresu wypowiedzenie określonej długości (jaka jest długość okresów wypowiedzenia, dowiesz się tutaj>>), podczas którego pracodawca może zwolnić go ze świadczenia pracy. Zwolniony z pracy ma również prawo wykorzystać pozostały mu urlop wypoczynkowy lub w zamian otrzymać ekwiwalent pieniężny. Zazwyczaj przysługują mu też wolne dni na poszukiwanie pracy. Zobacz, kiedy pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy>>

Chcesz odejść z pracy lub zostałeś zwolniony? Oto 5 rzeczy, do których masz prawo>>

Pracownik może pod pewnymi warunkami otrzymać także odprawę pieniężną. Przysługuje ona jednak wyłącznie osobom, z którymi rozwiązano umowę wyłącznie z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje co najmniej 20 osób i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
  • 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników;
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Kiedy pracodawca musi wypłacić zwalnianemu pracownikowi odprawę przeczytasz tutaj>>

Prawo do odprawy nabywają też pracownicy indywidualni, jeżeli wyłączną przyczynę rozwiązania stosunku pracy stanowią także przyczyny niedotyczące pracowników.

Wysokość odprawy pieniężnej zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

  • wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres od 2 do 8 lat,
  • wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres ponad 8 lat.

Maksymalna kwota odprawy pieniężnej nie może przy tym przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jaką jeszcze odprawę może dostać pracownik, przeczytasz tutaj>>