Za czas niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy zatrudniony otrzyma zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy różni się od wypadku przy pracy, między innymi w zakresie świadczeń wypłacanych pracownikowi. Oto, jakie świadczenia po wypadku przy pracy otrzyma poszkodowany>>

Definicja wypadku. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest uznawane nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia. Zasadniczo droga powinna być najkrótsza i nieprzerwana - może jednak zostać przerwana, jeśli przerwa było to życiowo uzasadnione, a przerwa nie przekraczała granic potrzeby, lub jeśli krótsza droga jest ze względów komunikacyjnych dla pracownika najdogodniejsza.

Do wypadku w drodze do pracy lub z pracy może również dojść w drodze do innego zatrudnienia, zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych czy społecznych (jak odebranie dziecka ze szkoły czy przedszkola), zwykłego spożywania posiłków albo odbywania nauki lub studiów.

Obowiązki pracodawcy po wypadku. Pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, który ustala okoliczności wypadku na podstawie oświadczeń samego poszkodowanego i świadków wypadku, a także w oparciu o dowody zgromadzone przez służby (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).

Na podstawie tych informacji pracodawca sporządza kartę wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o zdarzeniu. Jeśli pracodawca uzna, że nie doszło do wypadku, powinien podać uzasadnienie decyzji w karcie wypadku.

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. Orzeczenie o wypadku uprawnia pracownika do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, który przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu - nie jest więc niezbędny tzw. okres wyczekiwania, czyli pozostawania w ubezpieczeniu społecznym przez co najmniej 30 dni. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez 33 dni od pracodawcy (lub wyjątkowo ZUS, gdy firma liczy mniej niż 20 pracowników), natomiast od 34 dnia niezdolności do pracy ZUS wyręcza pracodawcę i sam wypłaca ubezpieczonym zasiłek chorobowy.

Obydwa świadczenia są wypłacane w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, czyli kwoty będącej podstawą składek na ubezpieczenie zdrowotne, także za okres pobytu w szpitalu.

Świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego, który zasadniczo jest nie dłuższy niż 182 dni, ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie może umożliwić mu powrót do aktywności zawodowej, to przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono przyznawane przez ZUS na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Jednak 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku przysługuje tylko wtedy, gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży. Przy wypadku w drodze do pracy lub z pracy świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy i 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres.

Renta z ZUS. Jeżeli orzecznik ZUS stwierdzi, że pracownik jest niezdolny do pracy (trwale lub czasowo), otrzyma on rentę z tytułu niezdolności do pracy. Komu przysługuje i ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy, dowiesz się tutaj>> W przypadku osób, które uległy wypadkowi w pracy, nie jest przy tym wymagany warunek posiadania odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego.

Osobie, która spełnia warunki wymagane do uzyskania renty z tytuły niezdolności do pracy, może też przysługiwać renta szkoleniowa, o ile uzyska ona orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Więcej o rencie szkoleniowej czytaj tutaj>>

Ponadto może ona otrzymać dodatek pielęgnacyjny, jeśli zostanie uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. w 2017 roku wynosi on 209,59 zł. Więcej o dodatku pielęgnacyjnym czytaj tutaj>>

Bez odszkodowania. Osoby, które uległy wypadkowi w drodze do lub z pracy, nie mogą natomiast liczyć na jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie to jest bowiem przyznawane tylko z ubezpieczenie wypadkowego, w przypadku wypadku przy pracy. Ile wynosi wtedy odszkodowanie, dowiesz się tutaj>>