Parlament Europejski przegłosował dyrektywę, która będzie miała wpływ na właścicieli budynków oraz na osoby, które planują za jakiś czas budowę domu. Celem dyrektywy jest ograniczenie do 2030 roku zużycia energii oraz zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w budownictwie. Oznacza to jednak, że piece na węgiel i gaz zostaną wycofane.

Za zmianami głosowało 370 posłów, 199 było przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z przyjętymi założeniami, do 2050 roku sektor budownictwa ma być zeroemisyjny, a zatem neutralny dla klimatu. Dyrektywa oznacza również, żekonieczne będzie przeprowadzenie renowacji budynków mających najgorsze parametry. Poza tym ma poprawić się wymiana informacji dotycząca charakterystyki energetycznej.

Fotowoltaika i zeroemisyjność. To zmieni się do 2030 roku

Przegłosowana we wtorek nowelizacja dyrektyw została już wcześniej uzgodniona z Radą. Stanowi to odpowiedź na aktualną sytuację klimatyczną. Komisja Europejska obliczyła, że budownictwo w Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za 36 proc. produkcji gazów cieplarnianych oraz za 40 proc. całkowitego zużycia energii.

Od 2030 roku wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne. W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne lub należących do tych władz, ta zasada zacznie obowiązywać już 2 lata wcześniej, czyli w 2028 roku. Państwa członkowskie będą musiały wprowadzić środki mające na celu zmniejszenie średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych co najmniej o 16 proc. do 2030 roku i co najmniej o 20-22 proc. do 2035 roku.

Nowelizacja nałoży jeszcze inne obowiązki na państwa należące do Unii Europejskiej. Konieczne będzie wyremontowanie do 2030 roku 16 proc. budynków niemieszkalnych, które mają najgorszą charakterystykę energetyczną. Do 2033 roku trzeba będzie wyremontować już 26 proc. takich obiektów. W tym przypadku mają jednak obowiązywać minimalne wymagania związane z charakterystykę energetyczną.

Państwa członkowskie będą musiały spełnić jeszcze jeden wymóg do 2030 roku, o ile będzie on możliwy do realizacji z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Konieczne będzie stopniowe instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach publicznych i niemieszkalnych oraz na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Koniec z piecami na węgiel i gaz? Kluczowy rok 2040

Nowelizacja zakłada dekarbonizację systemów grzewczych. Oznacza to, że paliwa kopalne zostaną całkowicie wycofane z ogrzewania i chłodzenia do 2040 roku. Zmiany dotkną nas jednak dużo wcześniej. Już od 2025 roku nie będzie można uzyskać dotacji na piece na paliwa kopalne. Ta zmiana wpłynie m.in. na funkcjonowanie programu Czyste Powietrze w Polsce. Okazuje się również, że osoby, które niedawno wymieniły piec na gazowy i tak będą zmuszone za jakiś czas zainwestować w nowe źródło ciepła. Możliwe będzie jedynie stosowanie zachęt finansowych w przypadku hybrydowych systemów grzewczych, łączących kocioł np. z pompą ciepła lub energią słoneczną.

Zgodnie z założeniami dyrektywy, całkowite zużycie energii pierwotnej budynku bezemisyjnego nie może przekroczyć 65 kWh/m2/rok. Obiekt ten może wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną, która jest generowana lub składana w miejscu zużycia. Może pochodzić z lokalnej społeczności energetycznej lub z systemu ciepłowniczego bądź chłodniczego. Oznacza to, że budynek bezemisyjny nie może być ogrzewany gazem lub węglem.

Jakie zmiany wprowadza jeszcze dyrektywa?

Po wejściu w życie dyrektywy, w całej Unii Europejskiej będą obowiązywać takie same świadectwa charakterystyki energetycznej. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie będą posługiwać się tą samą skalą ocen. Najwyższą klasę A otrzymają budynki bezemisyjne. Możliwe będzie też dodanie znaczka “+”, jeśli budynek korzysta z odnawialnych źródeł energii. Obiekty o najgorszej charakterystyce energetycznej otrzymają klasę G.

Wyżej opisane założenia nie będą dotyczyć budynków rolniczych i zabytkowych. Państwa członkowskie mogą również samodzielnie zdecydować, czy chcą stosować przepisy w przypadku budynków historycznych, kościołów, miejsc kultu, obiektów tymczasowych lub chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla to jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowi część pakietu “Gotowi na 55”. Jest to zestaw wniosków, który ma na celu dopasowanie polityki UE do wyznaczonych przez Radę i Parlament Europejski celów klimatycznych. Nowelizacja dyrektywy musi teraz zostać zatwierdzona przez Radę Europejską. Dopiero wtedy stanie się obowiązującym prawem.