13. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, które ma na celu m.in. zmniejszenie skutków podwyżek cen i wsparcie osób o niższych dochodach. Pierwsze „trzynastki” wpłynęły już na konta seniorów. Kiedy zostaną wypłacone kolejne? A kto w ogóle nie otrzyma trzynastej emerytury?

Dodatkowa, trzynasta emerytura, jest wypłacana raz w roku, a jej wysokość stanowi wysokość najniższej emerytury. Od 1 marca 2024 roku wynosi ona 1780,96 zł brutto, czyli 1620,67 zł netto.

Kiedy wypłata 13. emerytury?

Trzynastą emeryturę powinny dostać do końca kwietnia wszystkie osoby uprawnione do tego świadczenia. W 2024 roku trzynastki są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym w terminie jego wypłaty. Wypłaty te przypadają na 1., 6., 10., 15., 20., i 25. dzień miesiąca.

Kiedy termin wypłaty trzynastki się zmienia?

Nie każdy świadczeniobiorca otrzyma jednak wypłatę trzynastej emerytury w standardowy dzień wypłaty emerytury. Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, wypłacane jest ono wcześniej. To oznacza, że osoby, które otrzymują świadczenia z ZUS czy KRUS w terminach 1, 6 i 20 kwietnia, w tym roku otrzymują je wcześniej – odpowiednio 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia.

Co jest potrącane od 13. emerytury?

Trzynasta emerytura wynosi w 2024 roku 1780,96 zł brutto, czyli 1620,67 zł netto. Świadczenie to podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest też odprowadzana od niego składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym ze świadczenia nie są pobierane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Komu przysługuje 13. emerytura?

"Trzynastka" przyznawana jest automatycznie. Seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku o jej wypłatę. Trzeba natomiast spełnić jeden warunek.

Świadczenie przysługuje osobom, które na dzień 31 marca mają prawo do następujących świadczeń:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych;
  • renty szkoleniowej;
  • renty socjalnej;
  • renty rodzinnej;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie otrzyma "trzynastki"?

13. emerytury w 2024 roku nie otrzymają niektóre grupy zawodowe. Wśród nich są m.in.: sędziowie, prokuratorzy oraz sportowcy otrzymujący emeryturę olimpijską.

Również seniorzy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, powinni pilnować wysokości dochodów. Jeśli miesięcznie przekroczą one 9353,50 zł brutto, nie otrzymają oni dodatkowego świadczenia. Nie dotyczy to jednak osób, które osiągnęły wiek emerytalny.