Świadczenia emerytalne i rentowe mogą być uzupełniane przez różnego rodzaju dodatki, dzięki którym ich kwota się zwiększa, co ułatwia codzienną egzystencję beneficjentom. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, który seniorom po 75. roku życia jest przyznawany z urzędu, jednak starać się o niego mogą osoby w każdym wieku. W 2024 roku kwota tego dodatku przekracza 330 zł.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny, nierzadko mylony z zasiłkiem pielęgnacyjnym, jest świadczenie, które co miesiąc wypłacane jest łącznie z emeryturą lub rentą. Otrzymują go osoby, które są niezdolne całkowicie lub ograniczenie do samodzielnego funkcjonowania.

Warto wiedzieć, ze dodatek ten nie jest tym samym świadczeniem co zasiłek pielęgnacyjny – przyznawane są one przez inne instytucje, na podstawie odrębnych ustaw, różnią się też warunki ich przyznawania. Ponadto, jak wskazuje art. 16 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Jeśli natomiast osoba, która ma przyznany dodatek pielęgnacyjny i za ten okres wypłacono jej zasiłek pielęgnacyjny, musi liczyć się z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ, który przyznał dodatek, wypłaci świadczenie emerytalne lub rentowe pomniejszone o kwotę wypłaconego za ten czas zasiłku pielęgnacyjnego – tę kwotę przekaże na rachunek bankowy organu właściwego.

Dodatek pielęgnacyjny 2024. Ile wynosi?

Każdego roku dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji. Dlatego też obecna kwota obowiązuje od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku. Według danych zawartych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktualnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł.

Świadczenie to jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą każdego miesiąca.

Kto może dostać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, oraz osobom, które ukończyły 75. rok życia.

W pierwszym przypadku należy złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny, jeżeli lekarz orzecznik ZUS-u stwierdzi w orzeczeniu, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji. Ponadto trzeba również dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Wypełnia je lekarz prowadzący – nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Z kolei osoby, które ukończyły 75. rok życia, nie muszą składać żadnego wniosku do ZUS-u. Dodatek pielęgnacyjny zostanie im przyznany z urzędu.

Kto nie jest uprawniony do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego?

Jak stanowi art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli osoba uprawniona do emerytury lub renty przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, to nie przysługuje jej dodatek pielęgnacyjny. Może starać się o niego, jeśli przebywa poza placówką przez czas dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.