Jeżeli w wyniku wypadku w szkole uczeń doznał szkody, która była wynikiem zaniedbań obowiązków ciążących na placówce oświatowej, dziecko albo rodzice mogą domagać się pieniężnego odszkodowania, zadośćuczynienia a nawet renty.

Za wypadek w szkole rozumie się zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które miało miejsce na terenie szkoły lub poza nią, między innymi w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, także podczas wycieczek, zawodów sportowych czy wyjścia pod opieką nauczyciela.

Co robić, gdy zdarzy się wypadek w szkole i jaką zebrać dokumentację dowiesz się tutaj>>

Wypadek w czasie, gdy szkoła powinna sprawować opieką nad uczniem jest zaliczany do tzw. wypadków szczególnych, a więc świadczenie rekompensujące takie zdarzenie ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na wniosek osoby poszkodowanej lub jej opiekuna Zakład może przyznać:

  • jednorazowe odszkodowanie;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • świadczenia zdrowotne.

Każdemu, kto wskutek wypadku związanemu z zajęciami szkolnymi doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i uznany został za całkowicie niezdolnego do pracy, przysługuje więc jednorazowe odszkodowanie. Do 31 marca 2016 r. wynosi ono 757 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli z powodu wypadku dana osoba stała się całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, kwota ta ulega zwiększeniu o 13 242 zł.

>>Czytaj też: W szkołach ginie więcej dzieci niż górników w kopalniach. Dyrektorzy zrzucają winę na uczniów

Ponadto w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy, poszkodowany może dostać z ZUS rentę w wysokości 120 proc. minimalnej kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli aktualnie 1 056,54 zł. Osobie, która stała się częściowo niezdolna do pracy, przysługuje renta o 20 proc. wyższa od minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - obecnie będzie to 810,16 zł.

Dochodzenie na drodze cywilnej

Jeżeli świadczenia z ZUS nie satysfakcjonują poszkodowanego ucznia lub jego opiekunów, mogą oni dochodzić swoich praw na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, o ile szkoła zaniedbała obowiązki bhp, w wyniku czego doszło do wypadku.

W tym wypadku pieniędzy za naprawienie szkody odpowiada organ prowadzący szkołę, czyli zazwyczaj chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, szkoły artystyczne prowadzi już jednak właściwy minister. Szkoły zakładają również osoby fizyczne i prawne.

Pełnoletni uczeń albo rodzice w imieniu małoletniego mogą domagać się:

  • jednorazowego odszkodowania - czyli określonej kwoty pieniężnej na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia;
  • renty dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, gdy utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki na przyszłość;
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;
  • zapłaty określonej sumy na wskazany cel społeczny.

Dochodzenie roszczeń jest ograniczone w czasie - termin przedawnienia wynosi trzy lata. Jeżeli dyrektor, nauczyciel lub wychowawca z własnej winy spowoduje śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, termin ten wydłuża się do dziesięciu lat.