Polacy mieszkający i pracujący za granicą będą mogli posiadać zaświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim. Zgodnie z art. 11a ust. 2 certyfikat będzie urzędowo poświadczał jego znajomość. Wydawać go będzie Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Bycie Polakiem nie jest równoznaczne z perfekcyjnym władaniem zawiłą gramatyką i stylistyką. Ale słowiańskie umiejętności komunikacyjne zaczynają być atutem na rynku pracy. Nasza mowa ojczysta zaczyna być doceniania, a jej znajomość to powód do dumy oraz dodatkowe punku w ocenie cv. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło dopasować się do potrzeb społecznych i opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zgodnie z propozycją resortu w ustawie o języku polskim (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224) zmodyfikowany zostanie rozdział 2a zatytułowany: Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego. Jak zaznacza ministerstwo potrzeba planowanych zmian wynika ze: zwiększonego zapotrzebowania partnerów gospodarczych, cudzoziemców którzy chcą rozpocząć w Polsce studia oraz cudzoziemców, którzy ubiegają się o uznanie za obywateli polskich. Znajomością języka polskiego chcą też chwalić się Polacy mieszkający i pracujący za granicą.

Zgodnie z art. 11a ust. 2 certyfikat będzie urzędowo poświadczał znajomości języka polskiego. Wydawać go będzie Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Zdający zgodnie z wynikiem egzaminu znajdą się na jednym z sześciu poziomów w grupie dorosłych i trzech w grupie dziecięcej. Poziomy zgodne są z normami europejskimi a dokładniej z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, oceniania. Rada Europy zaleciła stosowanie go, by ujednolicić system opisu kształcenia językowego. Ma to ułatwić migrację studentów oraz pracowników na terytorium UE.

Przepisy przewidują również możliwość zwolnienia z egzaminu.

Bez egzaminu certyfikat otrzymają:
• absolwenci polskich szkół wyższych, którzy ukończyli studia w języku polskim
• absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych lub średnich funkcjonujących w innym państwie, która zdała egzamin dojrzałości w języku polskim.
Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania dostaną poświadczenie po złożeniu i opłaceniu wniosku.


Projekt ustawy znajduje się obecnie uzgodnieniach międzyresortowych.