Niespełna 2,7 tys. zł miesięcznie zarobi osoba, która stanie na czele komisji sprawującej pieczę nad systemem certyfikowania znajomości języka polskiego.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest w trakcie konsultacji.
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami egzaminy z języka polskiego jako obcego organizowała państwowa komisja poświadczania jego znajomości. Znowelizowana ustawa o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 224, z zm.), przyznaje to prawo podmiotom, które uzyskają uprawnienie od ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do zadań państwowej komisji z kolei będzie należało opiniowanie wniosków o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów, koordynowanie systemu poświadczania znajomości polskiego jako obcego, nadzór nad prawidłowością jego funkcjonowania oraz wydawanie certyfikatów językowych.
Projektowane rozporządzenie określa tryb powoływania członków komisji, sposób funkcjonowania oraz wykonywania zadań. Wynika z niego, że specjalistów w zakresie nauczania języka polskiego będą mogły zgłaszać polskie albo zagraniczne szkoły wyższe prowadzące kształcenie w zakresie filologii polskiej. Ocena kandydatów na członków komisji zostanie przeprowadzana na podstawie zawartych w zgłoszeniu danych, dotyczących kwalifikacji i doświadczenia wskazanej osoby oraz uzasadnienia kandydatury.
Projekt rozporządzenia określa również wysokość wynagrodzenia członków komisji, jej przewodniczącego i sekretarza. – Punktem wyjścia do ustalenia kwoty wynagrodzenia była stawka wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. Obecnie wynosi ona 5390 zł. Przewodniczący komisji, jako osoba obciążona największą odpowiedzialnością za sprawne wykonywanie zadań i kierowanie jej pracami, powinien otrzymywać maksymalną przewidzianą wysokość wynagrodzenia (50 proc. stawki, czyli 2695 zł) – wyjaśnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Natomiast wynagrodzenie sekretarza komisji, odpowiedzialnego za sprawną obsługę administracyjną i techniczną, będzie stanowić 40 proc. stawki (2156 zł). Z kolei pozostali członkowie otrzymają płacę za uczestnictwo w posiedzeniu.
– Biorąc pod uwagę fakt, że pełnienie funkcji przez nich może nie ograniczać się jedynie do pracy podczas posiedzeń (podejmowanie uchwał w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk), wysokość przysługującego im wynagrodzenia ustalono na najwyższym możliwym poziomie, tj. 15 proc. stawki za każde, czyli 808 zł – wskazuje resort.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji