W wyjątkowych przypadkach jednostki Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora środowiska będą mogły przekazać informacje o wystąpieniu awarii również po godzinie 10 następnego dnia od zdarzenia.
Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra środowiska w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do głównego inspektora ochrony środowiska. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
PSP jest zobowiązana przekazać inspektorowi środowiska informację o awarii, która była m.in. następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu dowolnej ilości co najmniej jednej z substancji niebezpiecznych. Tak się stanie, jeżeli sytuacja ta wywoła negatywne skutki wobec osób, szkody w środowisku czy w mieniu. Obecnie PSP jest zobowiązana przekazać tę wiadomość niezwłocznie, lecz nie później niż do godziny 10 kolejnego dnia od wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia. – Zmiana terminu przekazania informacji o wystąpieniu poważnej awarii podyktowana jest faktem, że w niektórych przypadkach organ w dniu jej wystąpienia nie jest w stanie stwierdzić, czy spełnia ona kryteria kwalifikacyjne rozporządzenia. Chodzi np. o skutki wobec osób, czyli przykładowo ich co najmniej 24-godzinną hospitalizację lub śmierć – uzasadnia propozycję resort środowiska.
Ponadto proponuje zmienić katalog skutków poważnych awarii. Wyraz ,,zranienie” ma zostać zastąpiony terminem ,,obrażenia”. Ma ono bowiem szerszy zakres i jest bardziej adekwatne w odniesieniu do konsekwencji awarii wobec osób (może obejmować także utratę słuchu, zatrucie itd.). Ministerstwo Środowiska chce też doprecyzować wyrażenie ,,osoby spoza zakładu”. Obecne brzmienie powoduje błędną interpretację, gdyż sugeruje uwzględnienie w skutkach poważnych awarii osób przebywających na terenie zakładu, ale niebędących jego pracownikami, podczas gdy w zamyśle odnosi się do osób znajdujących się fizycznie poza terenem przedsiębiorstwa. ©?
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji