Kandydaci na strażaków (mężczyźni) będą musieli m.in. przebiec 1000 m w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund oraz podciągnąć się na drążku przynajmniej 12 razy. Z kolei kobiety na przebiegnięcie 1 km będą miały 11 sekund więcej, wystarczy też 8 podciągnięć.
Tak wynika z rozporządzenia z 21 grudnia 2015 r. ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).
Dotychczas nabór do straży odbywał się w oparciu o ustawę oraz wytyczne komendanta głównego PSP. Teraz niezbędne wymagania określa ustawa. Wprowadza zasadę otwartości i konkurencyjności rekrutacji. Natomiast rozporządzenie reguluje w sposób kompleksowy proces przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego. – Dzięki tym zmianom zasady rekrutacji są bardziej przejrzyste dla kandydatów – ocenia st. bryg. mgr Paweł Frątczak, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP.
Mimo że nowe przepisy wchodzą w życie z miesięczną zwłoką, to nie odbiło się to na naborze do straży.
– U nas i tak nie planowaliśmy rekrutacji w tym czasie – mówi Paweł Frątczak.
Resort spraw wewnętrznych wyjaśnia, że opóźnienie wynikało z tego, iż podczas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych do projektu zgłoszono wiele uwag, które wymagały wyjaśnienia. Kontrowersyjny był par. 23 projektu rozporządzenia, z którego MSWiA ostatecznie się wycofało.
Dzięki niemu PSP mogłaby odstąpić od przeprowadzania ponownego pełnego postępowania kwalifikacyjnego. Taka opcja zaistniałaby wtedy, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od naboru byłaby potrzeba obsadzenia stanowiska o tym samym zakresie obowiązków, wtedy można by wybrać kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów. Zdaniem Rządowego Centrum Legislacji taka możliwość wykraczałaby poza ustawę.
Nowe rozporządzenie wskazuje m.in., jakie dokumenty są potrzebne od kandydatów. Są to m.in.: podanie o przyjęcie do służby, życiorys, kserokopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, a także podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności czy też zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Postępowanie kwalifikacyjne będzie składało się z co najmniej czterech etapów.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 9 stycznia 2016 r.