Chciałbym, aby odmalowano nasze lokalne przystanki autobusowe. Czy z wnioskiem o wykorzystanie funduszu sołeckiego może wystąpić każdy mieszkaniec wsi?
Nie. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 ze zm.) wniosek, który określa przedsięwzięcia do realizacji na terenie sołectwa wraz z ich kosztami i uzasadnieniem, jest uchwalany przez zebranie wiejskie na wniosek sołtysa, rady sołeckiej albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Tym samym z dokumentacji dołączonej do protokołu z takiego zebrania, czy też z jego treści, powinno wynikać, że 15 osób popiera inicjatywę co do treści danego wniosku. W opisanym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden z mieszkańców zebrał podpisy pod wnioskiem o odnowienie wiat przystankowych.
Sołtys przekazuje wniosek mieszkańców w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy do urzędu gminy celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Pierwotnej weryfikacji pisma dokonuje wójt w terminie 7 dni od wpłynięcia pisma do urzędu. Wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, jest odrzucany, przy czym wójt informuje o tym sołtysa. Należy też pamiętać, że zgodnie z przepisami osoba indywidualna występująca z wnioskiem musi wskazać swój interes prawny. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 maja 2002 r. (sygn. akt IV SA 1486) interes prawny musi mieć charakter zindywidualizowany i skonkretyzowany. Ponadto zarówno interes prawny, jak i uprawnienie do złożenia wniosku zawsze powinny wynikać z prawa materialnego, bowiem te przepisy są ich źródłem (zob. wyrok NSA z 29 stycznia 1992 r., sygn. I SA 1335/92). Poddanie pod głosowanie i przyjęcie na zebraniu wiejskim wniosku pochodzącego z inicjatywy osoby nieuprawnionej zawsze skutkuje uchwaleniem wadliwego wniosku, a w konsekwencji daje podstawę do jego odrzucenia przez radę gminy (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z 6 maja 2015 r., sygn. II SA/Rz 208/15).
Rada gminy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku mieszkańców.