Był on zawarty w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Resort rolnictwa zaproponował dwa limity dofinansowania na budowę drogi. Pierwszy – 3 mln zł na beneficjenta. Drugi – 3 mln zł na obszar gminy, czyli udzielona pomoc na danym terenie nie mogłaby przekroczyć tej kwoty.

Drugi zapis wzbudził obawy samorządowców.

– Jest on krzywdzący dla gmin. Co jeżeli gmina przygotuje wniosek na budowę dróg, a powiat też zaproponuje remont odcinka trasy przebiegającej przez obszar tej gminy? Czy oznacza to, że w przypadku zrealizowania przez powiat w ramach programu na obszarze danej gminy zadania drogowego w kwocie do 3 mln zł wyklucza to gminę z ubiegania się o dofinansowanie własnego przedsięwzięcia? – pytają w uwagach do projektu przedstawiciele Związku Gmin Województwa Lubuskiego.

Mogłoby to doprowadzić do rywalizacji gmin z powiatami, które zamierzają przeprowadzić inwestycję na tym samym obszarze. – Nie ma podstaw prawnych, aby w ten sposób ograniczać kwotę pomocy na gminę – wtóruje Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ostatecznie resort rolnictwa usunął z projektu zapis o limicie środków na obszar danej gminy.

MRiRW nie uwzględniło natomiast uwagi samorządów, aby jeden wnioskodawca w konkretnym naborze mógł złożyć tylko jeden wniosek o pieniądze na budowę drogi.

– Wynika to z ogromnego zainteresowania programem oraz niewielką w stosunku do potrzeb dostępną pulą środków. Dzięki temu więcej gmin będzie miało szanse na uzyskanie pomocy finansowej w ramach tego obszaru wsparcia – wskazuje w uwagach do projektu Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

– Nie ma uzasadnienia dla dodatkowego ograniczenia w dostępie do pomocy, biorąc pod uwagę, że wprowadzony jest limit na beneficjenta w wysokości 3 mln zł. Ponadto proponowana zmiana wiąże się z ryzykiem odrzucenia dobrych wniosków, w przypadku gdy jeden beneficjent złoży więcej niż jeden wniosek – odpowiada resort rolnictwa.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia po konsultacjach publicznych