Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach"; jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Projekt trafił do konsultacji społecznych; z uwagi na konieczność pilnego wdrożenia, zaplanowano na nie 14 dni.

Od lipca będzie obowiązywać tylko nowa karta parkingowa, trwa proces wymiany dokumentów. Zawężona zostanie także liczba osób uprawnionych do kart. Według rządu wiele z nich było bowiem używanych w sposób nieuprawniony - korzystano z kart osób, które już zmarły, lub wystawionych na członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju.

Zgodnie z nowym systemem, wniosek o wymianę starej karty bez konieczności stawania przed zespołem orzekającym mogą złożyć jedynie osoby z ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; przyczyna niepełnosprawności musi być oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) oraz 10-N (choroba neurologiczna). Muszą też mieć ograniczone możliwości poruszania się.

Niepełnosprawni z innym oznaczeniem w orzeczeniu lub mający niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, ale z chorobą narządu wzroku, upośledzeniem narządu ruchu lub chorobą neurologiczną, muszą stanąć przed zespołem orzekającym i uzyskać wskazanie do wydania karty parkingowej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, uprawnieni do kart parkingowych będą mogli składać wniosek o nią także poza miejscem stałego pobytu. Jak podkreśla ministerstwo pracy w uzasadnieniu projektu, zmiana ta jest "reakcją na liczne postulaty osób niepełnosprawnych".

Wniosek o wydanie karty musi być podpisany przez osobę z niepełnosprawnością w obecności przewodniczącego zespołu ds. orzekania lub osoby przez niego upoważnionej. Do wniosku dołączone będzie oświadczenie, że podane dane są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

O ile wniosek o wydanie karty parkingowej trzeba będzie składać osobiście, to gotowy dokument może odebrać osoba trzecia, upoważniona do tego przez właściciela karty.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, by wnioski o wydanie karty parkingowej złożone, a nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, były rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oprócz niego ma być przygotowane także rozporządzenie ministerstwa infrastruktury dotyczące wymiarów "kopert", czyli miejsc do parkowania przez osoby niepełnosprawne, i ich oznaczenia - mają mieć jaskrawy niebieski kolor.

Według danych z biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych od lipca do grudnia 2014 r. wydano ponad 82,8 tys. nowych kart parkingowych. Nowy dokument uprawniający do parkowania na tzw. kopertach będzie obowiązkowy od 1 lipca 2015 r. Do tego czasu w systemie będą obowiązywały także stare karty.

Nowe karty są imienne i wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na trzy lata.

Od stycznia 2016 r. ma zacząć funkcjonować elektroniczna centralna ewidencja kart parkingowych.

Wraz ze zmianami w wydawaniu kart parkingowych w Kodeksie wykroczeń pojawiło się nowe wykroczenie: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, za co można dostać grzywnę do 2 tys. zł. Określona też jest minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. (PAP)

bos/ itm/