Od ponad dwóch lat korzystam z karty parkingowej. W ubiegłym roku najpierw słyszałam, że powinnam wyrobić sobie nowy dokument, ale potem okazało się, że nie muszę się spieszyć, bo czas na uzyskanie karty został wydłużony. Czy to prawda, że kończy się on 30 czerwca – pyta pani Matylda
To prawda, że osobom niepełnosprawnym zostały niecałe trzy tygodnie na wyrobienie nowych kart parkingowych. Wymóg dotyczy posiadaczy dokumentów wydanych przed 1 lipca 2014 r., które stracą ważność 30 czerwca br. Początkowo miało to nastąpić już z końcem listopada ubiegłego roku, ale posłowie postanowili dać więcej czasu na wyrobienie nowych dokumentów. Osoby, które muszą to zrobić, powinny pamiętać, że od 1 lipca 2014 r. zmieniły się przepisy, od których uzależnione jest uzyskanie karty. Ich dotychczasowe uprawnienia zostaną więc zweryfikowane w oparciu o zmienione kryteria.
Od prawie roku karty parkingowe są wydawane osobom niepełnosprawnym, które nie skończyły 16 lat i mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Prawo do nich mają też dorośli zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o ile również mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. To oznacza, że po 1 lipca br. karty nie otrzyma osoba, która ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Wspomniane wyżej wskazanie do karty parkingowej musi znaleźć się w orzeczeniu o niepełnosprawności lub jej stopniu. O ile w przypadku osób do 16. roku życia i tych ze znacznym poziomem dysfunkcji zdrowotnej nie ma znaczenia przyczyna powstania niepełnosprawności (liczy się samo wskazanie), to inaczej wygląda sytuacja osób z umiarkowanym uszczerbkiem na zdrowiu. Do wyrobienia karty parkingowej nie wystarczy znacznie ograniczona możliwość samodzielnego poruszania się, ale musi być również jeden ze wskazanych w przepisach powodów niepełnosprawności. Dotyczy to dysfunkcji zdrowotnych oznaczonych symbolami: 04-O (choroba narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) oraz 10-N (choroba neurologiczna).
W związku z tym, że orzeczenie o niepełnosprawności musi spełniać określone wymagania, to do wyrobienia karty parkingowej konieczne jest uzyskanie nowego wydanego po 1 lipca 2014 r. Nie ma znaczenia posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Jedyny wyjątek dotyczy orzeczeń wydanych do 30 czerwca ubiegłego roku, które potwierdzają znaczny stopień dysfunkcji zdrowotnej wraz z jednym ze wspomnianych wyżej symboli schorzeń, czyli 04-O, 05-R, 10-N.
To oznacza, że jeżeli orzeczenie, którym dysponuje pani Matylda, nie spełnia tego warunku, musi ona – zanim zgłosi się po nową kartę parkingową – złożyć wniosek o nowy dokument potwierdzający niepełnosprawność. Ponieważ w niektórych powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności trzeba czekać na wyznaczenie terminu komisji lekarskiej dłużej niż miesiąc, to osoby, które zbyt późno przypomniały sobie o konieczności wymiany karty, mogą z tym nie zdążyć do 30 czerwca. W konsekwencji do czasu uzyskania nowego orzeczenia, a potem karty, nie będą mogły parkować samochodu na uprzywilejowanych miejscach postoju.
Orzeczenie zawierające wskazanie o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się może być wydane na czas nieokreślony, czyli bezterminowo, nie dotyczy to jednak samej karty parkingowej. Nowe przepisy zakładają, że jest ona przyznawana maksymalnie na 5 lat. Po upływie tego terminu trzeba więc będzie ponownie zgłosić się po wydanie kolejnej. Nie będzie natomiast potrzebne uzyskanie nowego orzeczenia, jeżeli to zostało wydane właśnie na czas nieokreślony.

Procedura uzyskania karty parkingowej

Wniosek o kartę składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć fotografię o wymiarach 35 mm na 45 mm, przedstawiającą aktualny wizerunek osoby niepełnosprawnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Potrzebny jest też dowód wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej (należność wynosi 21 zł). Wniosek musi być podpisany, przy czym w przypadku osób, które nie skończyły 18 lat, są ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie, podpis składa odpowiednio jedno z rodziców, opiekun lub kurator.

Szczegółowe zasady ubiegania się o dokument regulują przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. poz. 870 ze zm.). W tym roku zostało ono znowelizowane, a wprowadzone zmiany ułatwiają uzyskanie go osobom, które nie mają miejsca stałego zameldowania. Od 3 czerwca br., kiedy przepisy weszły w życie, mogą one złożyć wniosek do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu. Dotyczy to zresztą nie tylko osób, które w ogóle nie mają meldunku, ale też tych, które mieszkają obecnie poza miejscem zameldowania.

Podstawa prawna

Art. 1 ustawy z 20 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1589).