Wypełnione ankiety samorządy muszą przesłać do urzędów marszałkowskich. Powinny w nich określić nakłady, jakie będą im potrzebne po 2015 r. na budowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy zagospodarowanie osadu. Muszą też wskazać źródła finansowania tych przedsięwzięć – jaki będzie udział środków własnych gminy, funduszy ekologicznych (narodowego lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej), zagranicznych bądź kredytów i pożyczek. W formularzu należy też podać szczegółowe informacje o tym, ilu mieszkańców skorzysta na nowym przedsięwzięciu, oraz planowany termin realizacji danej inwestycji.
Informacje te będą podstawą do ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014–2020 oraz regionalnych programów operacyjnych. Posłużą również resortowi środowiska do m.in. stworzenia master planu dla dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.