Jeszcze do 18 marca 2015 r. gminy mają czas na przekazanie informacji na temat inwestycji ściekowych, które zamierzają w przyszłości realizować przy unijnym wsparciu.

ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Wypełnione ankiety samorządy muszą przesłać do urzędów marszałkowskich. Powinny w nich określić nakłady, jakie będą im potrzebne po 2015 r. na budowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy zagospodarowanie osadu. Muszą też wskazać źródła finansowania tych przedsięwzięć – jaki będzie udział środków własnych gminy, funduszy ekologicznych (narodowego lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej), zagranicznych bądź kredytów i pożyczek. W formularzu należy też podać szczegółowe informacje o tym, ilu mieszkańców skorzysta na nowym przedsięwzięciu, oraz planowany termin realizacji danej inwestycji.
Informacje te będą podstawą do ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014–2020 oraz regionalnych programów operacyjnych. Posłużą również resortowi środowiska do m.in. stworzenia master planu dla dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
„To ostateczny termin na przekazanie zbiorczych danych dotyczących planów inwestycyjnych. Niezgłoszenie inwestycji będzie skutkowało wykluczeniem z możliwości uzyskania finansowania w ramach nowej perspektywy” – zastrzega Ministerstwo Środowiska.
Gminy powinny też przekazać marszałkom informacje niezbędne do stworzenia nowego projektu IV aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. A to oznacza, że muszą poinformować m.in. o liczbie inwestycji ściekowych zaplanowanych na ten rok, a także określić termin osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Polska ma czas na wywiązanie się z unijnych wymogów oczyszczania ścieków do końca 2015 r.

75 091 km sieci kanalizacyjnej wybudowano w latach 2003–2013

ikona lupy />