Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio przez głosujących. Podział mandatów między listami kandydatów odbywa się w sposób proporcjonalny do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy.

Wybór radnych

Wybory do rad powiatów są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. Wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów i dając mu tym samym większą szansę na zdobycie mandatu.

W każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych – w zależności od liczby ludności zamieszkującej daną gminę. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.

Podział mandatów

Mandaty są dzielone pomiędzy listami kandydatów proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na daną listę. Stosuje się przy tym metodę d'Hondta. Polega ona na dzieleniu liczby głosów oddanych na każdą listę przez kolejne liczby naturalne. Największe uzyskane ilorazy szereguje się następnie do momentu, gdy wszystkie mandaty w danym okręgu wyborczym zostaną obsadzone. Jeżeli do obsadzenia jest przykładowo 20 mandatów, to pod uwagę bierze się 20 największych ilorazów.

W podziale tym uczestniczą wyłącznie listy kandydatów zgłoszone przez komitety wyborcze, które uzyskały co najmniej 5% poparcie w skali powiatu, przekraczając tym samym wymagany próg wyborczy.