Listy kandydatów na wójta ma prawo zgłosić wyłącznie komitet wyborczy. Za wybranego uznaje się tego z kandydatów, który w bezpośrednim i powszechnym głosowaniu uzyska ponad połowę ważnie oddanych głosów.

Jak zgłosić kandydata na wójta

Kandydata na wójta ma prawo zgłosić komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.
Jeśli komitet chce zgłosić kandydata na wójta w gminie zamieszkałej przez ponad 20.000 mieszkańców, to liczba zarejestrowanych przez niego kandydatów na radnych w każdym z okręgów wyborczych tej gminy musi być dopasowana do liczby wybieranych tam radnych – kandydatów nie może być mniej.

Kandydata na wójta może też zgłosić - w imieniu komitetu wyborczego - pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba imiennie przez niego upoważniona.

Komitet wyborczy może zgłosić w danej gminie tylko jednego kandydata na wójta. W przypadku koalicji wyborczej komitet wyborczy partii politycznej, który wchodzi w skład takiej koalicji, nie może zgłosić własnego, odrębnego kandydata, jeżeli ten koalicyjny komitet wyborczy wystawił już kandydata wspólnego.

Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej nie później niż do 26 września do godz. 24.00

W zgłoszeniu muszą się znaleźć:

• imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata,

• w przypadku, gdy kandydat jest członkiem partii politycznej – informacja o partii, do której kandydat przynależy,

• oznaczenie komitetu dokonującego zgłoszenia oraz imię (imiona), nazwisko i adres działającego w jego imieniu pełnomocnika.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

• pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady oraz o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Powinno one zawierać: imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie, numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata i datę,

• w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu tego oświadczenia,

• postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego. Potrzebny jest też dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Dokumenty te nie muszą być jednak załączone, jeśli terytorialna komisja wyborcza może potwierdzić fakty w nich zawarte w systemie informatycznym WOW.