Zgłosić kandydatów na radnych ma prawo wyłącznie komitet wyborczy. Listy kandydatów rejestrują – w zależności od szczebla jednostki samorządu terytorialnego – gminne (miejskie, dzielnicowe), powiatowe i wojewódzkie komisje wyborcze.

Zgłaszanie kandydatów na radnych

Do zgłaszania list kandydatów właściwej komisji wyborczej uprawnione są tylko komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego odpowiednio uchwałę lub postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Listę kandydatów – w imieniu komitetu – zgłasza pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba imiennie przez niego upoważniona.

Komitet może zgłosić w danym okręgu tylko jednego kandydata - w przypadku wyborów do rad gmin (miast) w gminach do 20 000 mieszkańców - lub jedną listę w przypadku wyborów rad gmin i miast powyżej 20 000 mieszkańców oraz rad dzielnic m. st. Warszawy. Liczba kandydatów na liście ma być nie mniejsza niż 5 i nie większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.

Kandydatem może zostać też członek komitetu, jego pełnomocnik wyborczy czy finansowy.

W przypadku koalicji wyborczej, która zgłosiła wspólnych kandydatów, komitet wyborczy partii politycznej, który wchodzi w skład takiej koalicji, nie może zgłosić własnych, odrębnych kandydatów do danej rady.

Niezbędne poparcie dla list kandydatów na radnych

Lista kandydatów na radnych musi uzyskać co najmniej 25 podpisów poparcia od wyborców, którzy na stale mieszkają w gminie, w której znajduje się okręg wyborczy, gdzie zgłaszana jest dana lista. Wyborcy ci nie muszą przy tym zamieszkiwać na obszarze tego konkretnego okręgu wyborczego. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.

W przypadku wyborów do rad gmin i miast powyżej 20 000 mieszkańców oraz rad dzielnic m. st. Warszawy lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale mieszkających w danej gminie lub mieście albo w danej dzielnicy Warszawy. Wyborcy podpisujący się na liście nie muszą natomiast stale mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie listy kandydatów i kandydatek powinno zawierać podstawowe dane umożliwiające identyfikację kandydatów i komitetów wyborczych oraz informacje pozwalające na określenie rady oraz okręgu wyborczego, gdzie dokonuje się zgłoszenia. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia osób kandydujących o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady. We wspomnianych zgodach powinny znaleźć się następujące dane kandydata:

-imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe,

-imiona rodziców,

-data i miejsce urodzenia,

-obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL,

-wskazanie przynależności do partii politycznej.

Zgodę kandydat opatruje datą i wieńczy własnoręcznym podpisem.

W odniesieniu do kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku obowiązuje ponadto obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu tego oświadczenia. Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć też dokument potwierdzający przyjęcie przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.