Wybory do rad gminy (rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego)

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego bierne prawo wyborcze, tj. prawo do bycia wybranym, przysługuje tym osobom, które mają czynne prawo wyborcze, tj. prawo wybierania. W przypadku:

rady gminy – bierne prawo wyborcze ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej nieposiadający polskiego obywatelstwa, który na stałe mieszka na obszarze gminy, gdzie kandyduje, jest wpisany do właściwego jej stałego rejestru wyborców i kończy 18 lat najpóźniej w dniu głosowania,

Reklama

rady powiatu – bierne prawo wyborcze ma obywatel polski oraz obywatel UE, który na stałe mieszka w powiecie, gdzie kandyduje, jest wpisany do stałego rejestru wyborców gminy położonej na obszarze danego powiatu i kończy 18 lat najpóźniej w dniu głosowania,

sejmiku województwa – bierne prawo wyborcze ma obywatel polski oraz obywatel UE, który na stałe mieszka w województwie, gdzie kandyduje, jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy położonej na obszarze danego województwa i kończy 18 lat najpóźniej w dniu głosowania.

Reklama

Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

W wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może kandydować obywatel polski, który:

• najpóźniej w dniu wyborów kończy 25 lat,

• jest wpisany do rejestru wyborców w jednej z gmin na terenie RP.

Kandydatem może być także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy.

Kto nie ma biernego prawa wyborczego?

Prawa wybieralności w wyborach samorządowych nie ma:

• osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

• osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

• osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;

• osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• osoba pozbawiona prawa wybieralności na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Zgodnie z ustawą wydanie przez sąd orzeczenia stwierdzającego fakt złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą jest jednoznaczne z orzeczeniem utraty prawa wybieralności na okres 3-10 lat.