Dzięki unijnym funduszom można stosunkowo niewielkim kosztem zatroszczyć się o środowisko na swoim terenie. Dofinansowania można szukać w programach krajowych i regionalnych.

Gdy znowelizowane przepisy o wycince drzew wchodziły w życie, gminy okazały się praktycznie bezbronne w starciu z nimi. Samorządy bowiem często zbyt słabo znają i chronią środowiskowe atuty swoich terenów. Poznanie ich wiąże się jednak z kosztami. Pieniędzy warto szukać w różnych programach unijnych. Obecnie największą szansę na to mają jednostki samorządu terytorialnego z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, choć niektóre działania da się też sfinansować z programów krajowych.

W województwie zachodniopomorskim przewidziano unijne wsparcie (w ramach regionalnego programu operacyjnego) dla podnoszenia jakości ładu przestrzennego. Pieniądze można przeznaczyć na sporządzanie inwentaryzacji przyrodniczej gmin.

Jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju mogą uczestniczyć w konkursach wspierających ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk organizowanych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Jeden z nich dotyczy usuwania barier m.in. dzięki odtwarzaniu naturalnych i półnaturalnych drzewostanów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zachodniopomorskiego dla Działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Pieniądze są przeznaczone na sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (ma się to odbywać w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska). O dofinansowanie mogą starać się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, a także organizacje pozarządowe. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania takiego projektu to 85 proc. Planowany nabór ma się rozpocząć 4 maja, a zakończyć 30 czerwca 2017 r. Rozstrzygnięcie przewidziano na listopad. Do wzięcia jest w sumie 6,5 mln zł.
Z kolei w województwie pomorskim do 28 kwietnia br. trwa nabór ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej Osi Priorytetowej 11 Środowisko RPO WP (konkurs nr RPPM.11.04.00-IZ.00-22-002/17). Na dofinansowanie mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, a także spółki z udziałem JST oraz podmioty wykonujące zadania samorządów. W ramach tego zadnia możliwy jest m.in. monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych, ochrona i restytucja zagrożonych gatunków i siedlisk czy przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych. Dopuszczalne są też przedsięwzięcia odpowiednio organizujące ruch turystyczny na tych cennych przyrodniczo obszarach. Chodzi np. o budowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.). Z tych pieniędzy można też opracować plany ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. W puli jest ponad 15 mln zł, a można uzyskać do 85 proc. dofinansowania.
Ochronie przyrody służy też organizowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa) konkurs projektów w ramach Działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (poddziałanie 2.4.2. Rozwój zielonej infrastruktury). Wspierane będą działania poprawiające łączność między siedliskami przyrodniczymi dzięki zniesieniu lub ograniczeniu barier dla przemieszczania się zwierząt (np. przy przekraczaniu dróg czy innych obiektów infrastruktury), zwłaszcza między cennymi obszarami przyrodniczymi Polski, w tym Natura 2000. Działania mogą być realizowane m.in. przez odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych zadrzewień, obszarów nieleśnych i zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, przywracanie ciągłości cieków wodnych. Ogólna pula środków to 34 mln zł, a wnioski można składać do 15 maja.